The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

Calendar
Event Title...SYNOD Thursday, April 29, 2021 02:00 PM 97 Days

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Diocese of Ideato @20

The New Canons

Abu 113
 
Stanza 1
Jisus, Gi onu nke obi,
Iyi nke ndu, Ihe madu;
Site n'onu nile nk'uwa
Ayi biakute I ozo n'agu.
 
Stanza 2
Ezi'okwu-Gi enwegh ngbanwe,
I nazo ndi nakpoku Gi;
I diri ndi nacho Gin ma,
Ndi chotara Gi-ihe dum !
 
Stanza 3
Ayi neri Gi, Nri nenye ndu,
Nacho k'ayi neri Gi mgbe dum;
Ayi nanu Gi, Isi-iyi,
Nacho k'I mejue obi-ayi.
 
Stanza 4
Obi-nchegbu-ayi nacho Gi
N'ebe nile ayi no n'uwa;
Ayi nanuri n'iru-oma-I,
Ayi nwe ngozi m'ayi kwes'ike.
 
Stanza 5
Jisus, noyer'ayi mgbe nile,
Me k'ubochi-ayi dum di nma;
Chupu ochichiri nke njo,
Me k'ihe nso-Gi nwue n'uwa. Amen.
 
 
Abu 114
 
Stanza 1
Ugbu a, Nna , necheta ihu-n'anya
Nke gbatar'ayi n'obe nke Kalvari;
Eb'Onye narior'ayi nanonyer'ayi,
 
Ayi nagbasa, niche kwa n'iru Gi
Aj'ahu zur'oke n'anya nke-Gi,
Ezi aja nadigide mgbe dum.
 
Stanza 2
Nna, le iru-Ya etere manu,
Le kw'ayi dika nd'ahuru nime Ya;
Elekwala nleli amara-Gi,
 
Ekpere n'okwukwe-ayi jur'oyi:
N'etiti nmehie-ayi n'ugw'olu-ha
Ayi debere ahuhu nk'Onye-nw'ayi.
 
Stanza 3
N'ihi ndi nile ayi huru n'anya,
Site na Nnonye uku k'ayi nario:
Makuaha nso n'obi-ebere-Gi,
 
Me k'ike-I ra n'ihi nkpur'obi-ha;
Site na ntupo njo debe h'ocha,
Werike nmeri kpukwas'onyinye-I.
 
Stanza 4
Ayi abia; dorue ayi nso n'ukwu-Gi,
Onye-nzoputa nahu ayi n'anya;
Site na nri uto nka di egwu
 
Doput'ayi na nmetu-aka njo dum;
Me k'ayi nwe onu n'ije-ozi-Gi,
Ghar'ikewapu na Gi mgb'o bula. Amen.
 
 
Abu 115
 
Stanza 1
Jehova bu onye nazum,
Obi'oma-Y'adigh-ebi;
O digh ihe korom uko,
Abum nke-Ya mgbe nile.
 
Stanza 2
Ebe miri nke ndu neru
K'O nedu nkpur'obim;
N'ebe ahihia ndu neto
K'O jinri nk'igwe nazum.
 
Stanza 3
Akpafurum n'uzo nke-Ya,
O chorom n'ihu-n'anya;
O tukwasirim n'ubu-Ya,
Wer'ok'onu bulagam.
 
Stanza 4
N'onyiny'onwu atughm egwu,
N'ihi na Gi nonyerem;
Nkpa-n'aka-I nakasim obi,
Obe-Gi n'irum nedum.
 
Stanza 5
N'iru nd'irom K'I nenyem nri,
Tekwam manu amara;
Onu kachasi onu dum
Si n'iko-I rudataram.
 
Stanza 6
E, idi-nma n'ebere-Gi
Gagbasom na ndum nile;
Ez'Onye-nche, ka m'neto Gi
Nim'ulo-I mgb'ebigh-ebi. Amen.
 
 
Abu 116
 
Stanza 1
Jisus, dik'Okwu-Gi si di,
N'obi ume-ala,
Nka ka m'geme, Onye nwuru,
Agamecheta Gi.
 
Stanza 2
Aru-Gi anyawara nyem,
Gabu nrim si n'igwe;
Agamanu n'iko ngozi-I,
Were ya cheta Gi.
 
Stanza 3
M'ganechefu Getsemane?
M'gahu igba-ngba-Gi,
N'osus'obara n'ahuhu-I,
Ghara icheta Gi?
 
Stanza 4
Mgbe m'chere iru n'obe-Gi,
Lekwasi Kalvari:
Nw'aturu Chukwu, Aja nkem,
Aghaghm-icheta Gi;
 
Stanza 5
Cheta Gi, n'ihe-ngbu-Gi dum,
N'ihu-n'anya-I n'arum;
Ebe ume-ndu foduru,
Agamecheta Gi.
 
Stanza 6
Ma mgbe onum kpuchitara,
M'akpa-uchem lara,
Mgbe I gabia n'al'eze-Gi,
Jisus, biko, chetam. Amen.
 
 
Abu 117
 
Stanza 1
Bia n'okukwe nar'aru Onye-nwe-I,
Nua obara-nso-Ya nk'O wusiri.
 
Stanza 2
Aru n'obara-Ya zoputar'ayi,
Obi di ndu k'ayi ji kele Chukwu.
 
Stanza 3
Kraist, Nwa Chineke, Onye-nzoputa,
Site n'onwu-Ya n'obe nwe nmeri.
 
Stanza 4
Achuru Ya n'ihi madu nile,
Ya b'Onye-nchu-aja, n'anu aja.
 
Stanza 5
Iw'ochie ji anu achu aja,
Nenomi ihe-omimi nk'igwe.
 
Stanza 6
Jisus, Onye-ngbaputa na ihe,
Ji amara nyere ndi nso aka.
 
Stanza 7
Werenu obi ezi-okwu bia,
Nar'ihe-mbe nke nzoputa n'ebe a.
 
Stanza 8
Onye nechebe ndi nso-Ya n'uwa,
Nenye ndi kwere ndu ebigh-ebi.
 
Stanza 9
Nri nk'igwe k'O nenyejundi-agu,
Nye obi nke nachomiri nke ndu.
 
Stanza 10
Ony'ikpe uwa, Onye-nzoput'ayi,
N'oriri ihu-n'anya-I nonyer'ayi ! Amen.
 
 
Abu 118
 
Stanza 1
Chukwum, I dozir'oriri,
Ya na iko ihu-n'anya?
Duta umu-Gi dum n'ebe a,
Ka ha mar auto nke-Gi.
 
Stanza 2
Oriri Nso Jisus doro,
Aru na Obara nke-Ya !
O nwer'onu, b'onye nara
Manya nso nka na Nri nk'igwe.
 
Stanza 3
N'ihi gini k'edoziri
Ezi oriri nka n'efu?
Jisus anwugh n'ihi unu,
Enyegh unu nri umu-nta?
 
Stanza 4
Me k'asopuru Oriri-I,
Ka ndi nile akporo bia;
Ka madu dum hu nzoputa,
Ndi nara ihe-mbe n'ebe a.
 
Stanza 5
Ka madu nile jikere,
Wer'obi nanu oku bia;
Mgbe ayi gesi n ebe a bilie,
K'ayi were onu n'uru la ! Amen.
 
 
Abu 119
 
Stanza 1
Ekwesighm, Onye-nw'ayi di nso,
Ka I gabiakutem;
Kwue otu okwu amara,
O gatop'agbu njo.
 
Stanza 2
Ekwesighm; ime nkpur'obim
Jur'oyi, di n'efu;
I gesi ana bata n'ebe a?
Kwue okwu ka m'di ndu !
 
Stanza 3
Ekwesighm; ma Chineke nkem,
M'gesi ana ju Gi?
Gi nyere aru n'obara-I
Ikw'ugwo ngbaputam.
 
Stanza 4
Biko, bia n'oge uto nka,
Were Nri nso nazum;
Me k'ike n'ihu-n'anya-Gi
Ju obim joro njo. Amen.
 
 
Abu 120
 
Stanza 1
N'abal'ahu k'arara Ya
Nye n'aka iwe nd'iro dum,
Ka Onye-nzoputa uwa 
Ji nara ogbe achicha.
 
Stanza 2
Mgb'O nyesiri Ya ekele,
Bu Onye nwe uwa n'igwe.
O nyaw'ih'atu nk'aru-Ya,
Nye ndi nes'uzo-Ya, nasi:-
 
Stanza 3
“Arum nke anyawara nye
N'ih'unu, nara, rie, di ndu:
Mgbe nile unu geme ya,
Necheta ihu-n'anya nkem.”
 
Stanza 4
O nara iko n'aka-Ya,
Nye Chukwu otuto ozo;
K'omiko nenwu n'obi-Ya,
Nzoputa si n'onwu-Ya bia.
 
Stanza 5
“Obara nkem k'awusiri
K'o sacha obi nke nmehie;
Ogbugba-ndu nka gosiri
Amar'ebigh-ebi nk'igwe.
 
Stanza 6
Ihu-n'anya jur'iko nka,
K'ora nua manya nso ahu;
Nanunu ya n'ogbo nile,
Necheta oge onwu nkem.” Amen.
 
 
Abu 121
 
Stanza 1
Jisus, dut'ayi n'oriri-I,
Wer'ezi nri nenye ndu
Nazu nkpur'obi nile.
 
Stanza 2
Mgb'ayi gbur'ikpere nwayo,
Me k'ayi mar'ir'uto-Gi,
Gosi ayi ihu-n'anya.
 
Stanza 3
Mgb'ayi nelekwas'obe-Gi,
Nakwar'uzo-nmehie-ayi,
Me k'uju-ayi gho onu.
 
Stanza 4
Mgb'ayi nanu manya di nso,
Ih'ama nk'obara-Gi,
Nye ayi ihu-n'anya-Gi.
 
Stanza 5
Dor'ayi bia n'akuku-Gi
Miri-ngwopu si eru,
Zobe nmehi'ayi n'eb'ahu.
 
Stanza 6
Topu ayi n'agbu nke njo,
K'okwukwe-nt'ayi ba uba,
Nwat'ru Chukwu, ny'ayi udo.
 
Stanza 7
Wer'aka-I amapuru
Dur'ayi ga n'ir'och'eze-I,
N'ala ihe nke ka nma. Amen.
 
 
Abu 122
 
Stanza 1
Nri nenye ndu nagum,
Jisus, burum manna;
Miri ndu, waputa
Na nkume ka m'we nua.
 
Stanza 2
Achich'anyawara,
Gi gbo nkpa ndum nile;
K'esi azu obi
Nazum, ka m'ghar'inwu.
 
Stanza 3
Gi, osisi nke ndu,
Ka m'mara uto-Gi;
Kenyem ohu na ndu-I,
K”ihu-n'anya j'obim.
 
Stanza 4
Uzo njo m'gafere
Site namgb'amurum;
Nazum, Nri Chineke:
Nye'ak, Nwa nke madu.
 
Stanza 5
N'ihi na ozara
Di n'iru n'uzo nkem;
Miri ndu, waputa
Nimem mgb'ebigh-ebi.
Amen. 
 
 
Abu 123
 
Stanza 1
“Rue mgb'O gabia!”-K'okwu nka
Nodu nim'obi nile;
K'ayi wer'ihe-Ya nahu
Na nw'oge nta foduru;
K'ayi cheta na el'igwe
Nechere “Rue mgb'O gabi.”
 
Stanza 2
Mgbe ndi-ayi ike gwuru
Bara n'iz'ike n'elu,
Ayi neche n'uwa b'efu,
Onu nke ndu nagafe?
Ka ntamu nile dajua,
Nka gagwusi “Mgb'O gabia.”
 
Stanza 3
Og'uwa nemegid'ayi,
Nsogbu-ayi dikar'ukwu?
Ihe-ogbugba nk'obe,
Ihe si n'uwa b'efu,
Onwu, n'ili, n'ochichi,
Kwue nwayo “Rue mgb'O gabia.”
 
Stanza 4
Le, iror'ihu-n'anya;
Nua manya, nyaw'achicha;
Ihe-ncheta-Onye-nw'ayi
Gakpobat'ayi n'el'igwe;
Ndi si n'uwa, n'otuto,
Kewara “Rue mgb'O gabia.” Amen.  
 
 
Abu 124
 
Stanza 1
Icheta ihu-n'anya Kraist,
Ayi nwer'oriri nso,
Ebe obi di um'ala
Nwere nkpobata-ya.
 
Stanza 2
N'okwukwe ayi ji nri nke ndu
Nazu nkpur'obi-ayi;
Iko negosi obara
Nk'awusiri ayi.
 
Stanza 3
Ebube nk'ihu-n'anya-Ya
Bu abu-ayi ugbu a;
N'okwukwe k'ayi nele anya
Oriri nk'el'igwe. Amen.  
 

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 281 guests and no members online

 • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
 • Ven. Josiah Ihekwoaba
 • Ven. Ramsay Okeke
 • Ven. Clifford Nwigwe
 • Ven. CSO Ukachukwu
 • Ven. SUC Ugochukwu
 • Ven Alexander Oji
 • Ven. Davidson Nwokeji
 • Ven. Godson Unozo
 • Ven. Paul Nwosu
 • Ven. Chima Nwigwe
 • Ven. Frank Ikeh

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla