The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

Calendar
Event Title...SYNOD Thursday, April 29, 2021 02:00 PM 97 Days

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Diocese of Ideato @20

The New Canons

Abu 19
 
Stanza 1
Ge nti! Ndi-m’ozi nabu
Neto Ez’amur’ohu;
Udo di n’elu uwa,
Chuku na ndi-njo edo!
Soro n’onu nke igwe;
Igwe na ala nasi,
Ta k’amuru Jisus Kraist.
 
Stanza 2
Kraist, Onye nd’igwe naja;
Kraist, Eze ebigh-ebi;
Na mgbe nke-Ya k’O biara,
Nwa nke Agbogho di nso.
Le, Chuku yiri aru;
To Onye ghoro madu;
O toro Y’igho madu;
Jisus Kraist, Immanuel.
 
Stanza 3
Kelenu Eze udo,
Kel’Onye-ez’omume;
Ihe na Ndu k’O ji bia,
Nagwo oria madu dum.
O rapur’ebube-Ya,
Bia ka madu ghar’inwu,
Ka madu nile bilie,
Ka amukwa ha ohu.
 
Stanza 4
Bia, Onye mba dum nacho,
Biri nime ayi nile;
Bilie, Nkpuru nke nwayi,
Chifia isi nke Agwo.
Hichap’onyinyo Adam,
Tiyechie onyinyo-Gi;
Nye madu dum Onwe-Gi,
Kpua Onwe-Gi n’obi-ayi.   Amen.
 
 
ABU 20.
 
Stanza 1
Mgbe ndi naz’aturu neche
Aturu n’abali,
M’ozi we bia guzo ha nso,
Ok’ebube nwuba.
 
Stanza 2
“Atula egwu,” o siri,
Ka egwu natu ha,
“Ozi Oma nk’oke onu
Ka m’nezi unu dum.”. 
 
Stanza 3
“Ta, nim’obodo nke Devid,
K’amuru nye unu
Onye-nzoputa nke bu Kraist,
Nka gabu ih’ama: –  
 
Stanza 4
Unu gahu Nwa ekere
Nim’akwa-okike,
Dina n’ihe anetiye
Nri nke anu-ulo.”.
 
Stanza 5
Out a k’o kwuru; le, ha hu
Usu ndi mo-ozi,
Ndi nenye Chinek’otuto;
Ha nabu abu, si: – 
 
Stanza 6
“Otuto diri Chineke
N’ebe kasi elu,
Udo n’uwa nime madu
Rue mgbe ebigh-ebi.”     Amen.
 
Abu 21
 
Stanza 1
Ndi Kraist, teta, kel'utut'ona nka,
Mgbe amur'Onye-nzoputa nk'uwa;
Bilie, to ihu-n'anya Chineke,
Nke ndi-m'ozi si n'el'igwe neto;
Ha bu uzo zi ozi om'ahu
Na Nwa Chineke ghoro Nwa madu.
 
Stanza 2
Mgbe ahu ndi neche aturu-ha
Nur'olu otu m'ozi si ha: “Le,
Ewetaram unu ozi oma
Na amur'unu Onye-nzoputa:
Chineke emezuwo nkwa-Ya ta,
Ta k'amuru Onye-nzoputa, Kraist,”
 
Stanza 3
O kwusia; ma, le, ndi-abu nk'igwe
Ji onu b'abu akanugh na mbu,
Neto ihu-n'anya nke Chineke,
Haleluya-ha juputa igwe;
Otuto Chineke bu abu-ha,
Udo di n'uwa n'etiti madu.
 
Stanza 4
Ndi-nch'aturu jeer na Betlehem
Ihu ih'ebube Chukwu mere;
Ha hu Josef, na Meri di ngozi,
Na Nwa o muru, bu Onye-nwe-ayi;
Ha we ko akuko ebube nka,
Buru nd'ozi mbu nke Nw'ohu ahu.
 
Stanza 5
O kwesir'ayi, dika ndi-nch'aturu,
Ij'ekele zisa oz'oma nka;
Soro Jisus, b'Onye-ngbaputa-ayi,
Site n'omumu-Ya rue n'onwu-Ya;
Neso nzo-ukwu-Ya n'ike nke-Ya,
Rue mgbe ayi genwe onodu n'igwe.
 
Stanza 6
Mgb'ahu n'etiti ndi bi n'el'igwe,
Ayi gabu abu onu ngbaputa;
Onye amuru ta geme k'ayi hu
Ebube-Ya gburugburu ayi dum;
Ayi gabu abu mgbe ebigh-ebi,
Neto Eze ndi-m'ozi na madu. Amen.
 
 
Abu 22
 
Stanza 1
Bianu, nd'okwukwe,
N'onu nke di Ukwu,
Bianu, bianu, k'ayi je rue Betlehem;
L'Eze ndi-m'ozi,
Nke amuru n'uwa;
Bianu, k'ayi sopuru Ya,
Bianu, k'ayi sopuru Ya,
Bianu, k'ayi sopuru Ya, nu Eze Kraist.
 
Stanza 2
Chukwu, Nwa Chukwu,
Ihe ebigh-ebi,
Le, O leligh afo nke Nw'agboho;
Ezi Chineke,
Nke anekegh eke;
Bianu, k'ayi sopuru Ya,
Bianu, k'ayi sopuru Ya,
Bianu, k'ayi sopuru Ya, nu Eze Kraist.
 
Stanza 3
Nd'abu ndi-m'ozi,
Buanu, unu ndi nile bi n'igwe;
Otuto diri
Chineke n'el'igwe;
Bianu, k'ayi sopuru Ya,
Bianu, k'ayi sopuru Ya,
Bianu, k'ayi sopuru Ya, nu Eze Kraist.
 
Stanza 4
Ayi ekele Gi,
Onye amuru ta;
Jisus, Otuto nile diri Gi;
Okwu Chineke,
Onye ghoro madu;
Bianu, k'ayi sopuru Ya,
Bianu, k'ayi sopuru Ya,
Bianu, k'ayi sopuru Ya, nu Eze Kraist. Amen.
 
 
Abu 23
 
Stanza 1
Onye no n'ulo anu,
Ndi-nche nada n'ukwu-Ya?
 
Chorus
Nuru akuko ebube!
O bu Jisus, Ez'otuto!
Ayi gada n'ukwu nke-Ya,
Me Ya Eze, Ez'ora.
 
Stanza 2
Onye no nim'ahuhu,
Nebu onu nim'ohia?
 
Stanza 3
Onye k'ora nagozi,
N'ihi okwu oma-Ya?
 
Stanza 4
Onye ka ha kutere
Nd'oria na ndi ner'uju?
 
Stanza 5
Onye guzo nakw'akwa
Na nso ili Lazarus?
 
Stanza 6
Onye k'ora nekele,
Neto Ya n'abu onu?
 
Stanza 7
Onye nekpere Chukwu
N'ogige Getsemani?
 
Stanza 8
Onye no n'elu obe
Nanwu n'ok'ihe-nwuta?
 
Stanza 9
Onye si nime ili
Puta k'O nyer'ayi aka?
 
Stanza 10
Onye no n'och'eze-Ya,
Buru Eze uwa dum? Amen.
 
 
Abu 24
 
Stanza 1
Dika nd'ochie ji onu
Hu kpakpando duru ha;
Wer'onu so ihe-ya,
Nk'o ji nedu ha n'uzo;
Kwe, nn'ayi, ka esi otu a
Duru ayi biakute Gi.
 
Stanza 2
Otu ha ji onu ga
We rue n'ebe Jisus no;
Gbue ikpere n'iru Ya,
Ony'igwe n'uwa neto;
Otu a me ka ukwu-ayi
Ga rue och'ebere-Gi.
 
Stanza 3
Otu ha nyer'onyinye
Nke di ok'onu-ahia;
Otu a k'ayi were onu,
Nke njo n'aghugho nadigh,
Weta aku-ayi nile,
Nye Gi, kraist, Eze nke-ayi.
 
Stanza 4
Jisus di nso, kw'ubochi
Deb'ayi n'uzo nkpagide;
Mgbe ihe uwa gafe,
kpobat'obi-ayi n'ebe
Kpakpando agagh-edu,
Eb'ebube-Gi nenwu.
 
Stanza 5
N'obodo omank'igwe
ha achogh ihe nk'uwa;
Gi b'ihe na Onu-ya,
Gi Anwu namu mgbe dum;
N'eb'ahu ayi ganabu,
Neto Ez'ayi mgbe nile. Amen.
 
 
Abu 25
 
Stanza 1
Abali nso, nke di kwa ju!
Mgbe uwa no n'ura,
Meri na Josef no n'ulo anu
Neche Nwa olu nk'ahuru n'anya,
No n'ura udo igwe,
No n'ura udo igwe.
 
Stanza 2
Abali nso, nke di kwa ju!
Ndi nazu aturu-ha
Huru ihe-oma n'igwe,
Nu Ka ndi-m'ozi nabu, si:-
“Onye-ngbaputa biara!
Onye ngbaputa biara!”
 
Stanza 3
Abali nso, nke di kwa ju!
Nwa Chineke oma,
Iru-Gi negos'ihu-n'anya!
Nye ayi amara n'oge d'ugbu a,
Gi Onye-nzoputa,
Gi Onye-nzoputa. Amen.
 
 
Abu 26
 
Stanza 1
Unu ndi-m'ozi nke igwe,
Fesanu n'uwa nile;
Ndi kor'akuko okike,
Kwusanu omumu Kraist:
Bianu, kele
Eze amuru ohu.
 
Stanza 2
Ndi-nche-aturu no n'ohia,
Nech'aturu n'abali;
Chineke nonyere madu,
Ihe Nwa ohu nenwu:
Bianu, kele
Eze amuru ohu.
 
Stanza 3
Ndi-amam-ihe bilienu,
Ihe nenwu n'ir'unu;
Chonu Onye mba-dum-nacho,
Lenu kpakpando ahu:
Bianu, kele
Eze amuru ohu.
 
Stanza 4
Ndi nso neche n'iru Chukwu
N'olile-anya n'egwu;
Na mberede Jisus abia,
Agahu Ya n'ulo-Ya;
Bianu, kele
Eze amuru ohu. amen.
 
 
Abu 27
 
Stanza
Gi rar'och'eze-I na okpu-eze-I
K'I biara n'uwa nka n'ihim;
Ma o digh ulo din a Betlehem
Ebe agamu Gi, Jisus!
Onodu diri Gi n'obim.
 
Stanza 2
Igwe dar'uda n'olu ndi-m'ozi
Nekwusa na Gi bu Eze;
Ma nwany'ogbenye muru Gi n'uwa,
N'onodu d'ala k'I biara.
Biko, bia nim'obim, Jisus!
Onodu diri Giri n'oim.
 
Stanza 3
Anu nez'ike, nnunu nwe akwu
Nan ndo osisi ok'ohia;
M'ala b'ihe-ndina-Gi, Nwa Chukwu,
N'ozara din a Galili.
Biko, bia nim'obim, Jisus!
Onodu diri Gi n'obim.
 
Stanza 4
Gi Onye-nwe-ayi, ji Okwu ndu dia,
NMke gazoputa umu-Gi;
Ma n'ikwa-emo na okpu ogwu
K'eji duga I na Kalvari.
Biko bia nim'obim, Jisus!
Onwu-Gi bu kwa nzoputa.
 
Stanza 5
Mgb'igwe dar'uda, ma nd'abu-ya bua
N'obibia nke-Gi na nmeri,
K'olu-Gi kpom si “Onodu di kwa-
Onodu dir ii n'akukum.”
Onu geju obim, Jisus,
Mgbe I gabia ikporom la. Amen.
 
 
Abu 28
 
Stanza 1
Inu juru obi-ayi ta;
Amuru Nwa Eze:
Usu ndi-m'ozi nanuri
N'ih'obibia-Ya ta.
 
Chorus
Nuria onu! Nwa Chineke
Biara ibi n'uwa;
O digh aha tokari nka:-
Immanuel.
 
Stanza 2
Ayi negbu ikpere nye Ya,
Neto, nasopuru,
Mgbe ayi huru Gi n'aka nne-I,
Gi nwa nke Chineke.
 
Stanza 3
Gi Ihe anekegh eke,
Mukwasi'ayi, Nwa di nso;
K'ayi deb'ubochi-omumu-I,
Nete I n'obi-ocha. Amen.
 
 
Abu 29
 
Stanza 1
Otu mgbe n'obodo Devid
Otu ulo anu di,
Eb'otu Nwanyi nyibere
Nwa-ya o muru ohu;
Meri bu nne om'ahu,
Jisus Kraist bu Nwa nke-ya.
 
Stanza 2
O si n'igwe rida n'uwa,
Onye bu Chineke-ayi;
Ulo anu zere Ya ndu,
O dina n'ebe ahu;
Nd'ogbenye ndi di ala
Ka Jisus-ayi binyere.
 
Stanza 3
Mgbe nile O dina nwata
O ji nsopuru nanu
Okwu nwanyi nke muru Ya,
Nke kuru Ya n'aka-ya;
Umu-nta Jisus geme
Ez'omume dika Ya.
 
Stanza 4
Ya bu Onye ayi genomi,
O tuto dik'ayi si eto,
O dichasi otu ayi di,
O mara akwa n'ochi;
Nwuta-ayi newuta Ya,
Onu-ayi bu kwa  nke-Ya.
 
Stanza 5
M'emesia any'ayi gahu Ya,
Site n'ihu-n'anya-Ya;
N'ihi na Nwata oma nka
Bu Eze-ayi n'el'igwe;
O nedu umu nke-Ya
We rue n'eb'ahu O no. Amen.
 
 
Abu 30
 
Stanza 1
Ezi ndi Kraist, nuria
N'olu na nkpur'obi!
Ge nti n'ihe ayi nekwu:
Ozi!
Ta k'amuru Jisus Kraist,
An'ulo da n'ukwu-Ya.
O no n'ulo-anu ugbu a:
Ta k'amuru Kraist.
 
Stanza 2
Ezi ndi Kraist, nuria
N'olu na nkpur'obi! Akuk'onu mgbe nile:
Onu!
Ya mere ka Kraist ji bia:
O meghew'uzo igwe,
Madu b'onye agoziri:
Ya mor'O ji bia.
 
Stanza 3
Ezi ndi Kraist, nuria
N'olu na nkpur'obi!
Uj'onwu adigh ozo:
Udo!
Jisus Kraist biar'izota,
Nakpo ayi n'otu n'otu
Ir'ulo ebigh-ebi-Ya:
O biar'izota. Amen.
 
 

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 98 guests and no members online

 • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
 • Ven. Josiah Ihekwoaba
 • Ven. Ramsay Okeke
 • Ven. Clifford Nwigwe
 • Ven. CSO Ukachukwu
 • Ven. SUC Ugochukwu
 • Ven Alexander Oji
 • Ven. Davidson Nwokeji
 • Ven. Godson Unozo
 • Ven. Paul Nwosu
 • Ven. Chima Nwigwe
 • Ven. Frank Ikeh

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla