Second Session Of The Eight Synod Of Diocese Of Ideato, Thursday April 29th - Sunday May 2nd, 2021 @ Cathedral Church Of St. Peter's Ndiawa
The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

2021 Ideato Citywide Crusade With Rev. Dr. Uma Ukpai At the Cathedral of St. Peter's Arondizuogu

The New Canons

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

 

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Calendar

Abu 19
 
Stanza 1
Ge nti! Ndi-m’ozi nabu
Neto Ez’amur’ohu;
Udo di n’elu uwa,
Chuku na ndi-njo edo!
Soro n’onu nke igwe;
Igwe na ala nasi,
Ta k’amuru Jisus Kraist.
 
Stanza 2
Kraist, Onye nd’igwe naja;
Kraist, Eze ebigh-ebi;
Na mgbe nke-Ya k’O biara,
Nwa nke Agbogho di nso.
Le, Chuku yiri aru;
To Onye ghoro madu;
O toro Y’igho madu;
Jisus Kraist, Immanuel.
 
Stanza 3
Kelenu Eze udo,
Kel’Onye-ez’omume;
Ihe na Ndu k’O ji bia,
Nagwo oria madu dum.
O rapur’ebube-Ya,
Bia ka madu ghar’inwu,
Ka madu nile bilie,
Ka amukwa ha ohu.
 
Stanza 4
Bia, Onye mba dum nacho,
Biri nime ayi nile;
Bilie, Nkpuru nke nwayi,
Chifia isi nke Agwo.
Hichap’onyinyo Adam,
Tiyechie onyinyo-Gi;
Nye madu dum Onwe-Gi,
Kpua Onwe-Gi n’obi-ayi.   Amen.
 
 
ABU 20.
 
Stanza 1
Mgbe ndi naz’aturu neche
Aturu n’abali,
M’ozi we bia guzo ha nso,
Ok’ebube nwuba.
 
Stanza 2
“Atula egwu,” o siri,
Ka egwu natu ha,
“Ozi Oma nk’oke onu
Ka m’nezi unu dum.”. 
 
Stanza 3
“Ta, nim’obodo nke Devid,
K’amuru nye unu
Onye-nzoputa nke bu Kraist,
Nka gabu ih’ama: –  
 
Stanza 4
Unu gahu Nwa ekere
Nim’akwa-okike,
Dina n’ihe anetiye
Nri nke anu-ulo.”.
 
Stanza 5
Out a k’o kwuru; le, ha hu
Usu ndi mo-ozi,
Ndi nenye Chinek’otuto;
Ha nabu abu, si: – 
 
Stanza 6
“Otuto diri Chineke
N’ebe kasi elu,
Udo n’uwa nime madu
Rue mgbe ebigh-ebi.”     Amen.
 
Abu 21
 
Stanza 1
Ndi Kraist, teta, kel'utut'ona nka,
Mgbe amur'Onye-nzoputa nk'uwa;
Bilie, to ihu-n'anya Chineke,
Nke ndi-m'ozi si n'el'igwe neto;
Ha bu uzo zi ozi om'ahu
Na Nwa Chineke ghoro Nwa madu.
 
Stanza 2
Mgbe ahu ndi neche aturu-ha
Nur'olu otu m'ozi si ha: “Le,
Ewetaram unu ozi oma
Na amur'unu Onye-nzoputa:
Chineke emezuwo nkwa-Ya ta,
Ta k'amuru Onye-nzoputa, Kraist,”
 
Stanza 3
O kwusia; ma, le, ndi-abu nk'igwe
Ji onu b'abu akanugh na mbu,
Neto ihu-n'anya nke Chineke,
Haleluya-ha juputa igwe;
Otuto Chineke bu abu-ha,
Udo di n'uwa n'etiti madu.
 
Stanza 4
Ndi-nch'aturu jeer na Betlehem
Ihu ih'ebube Chukwu mere;
Ha hu Josef, na Meri di ngozi,
Na Nwa o muru, bu Onye-nwe-ayi;
Ha we ko akuko ebube nka,
Buru nd'ozi mbu nke Nw'ohu ahu.
 
Stanza 5
O kwesir'ayi, dika ndi-nch'aturu,
Ij'ekele zisa oz'oma nka;
Soro Jisus, b'Onye-ngbaputa-ayi,
Site n'omumu-Ya rue n'onwu-Ya;
Neso nzo-ukwu-Ya n'ike nke-Ya,
Rue mgbe ayi genwe onodu n'igwe.
 
Stanza 6
Mgb'ahu n'etiti ndi bi n'el'igwe,
Ayi gabu abu onu ngbaputa;
Onye amuru ta geme k'ayi hu
Ebube-Ya gburugburu ayi dum;
Ayi gabu abu mgbe ebigh-ebi,
Neto Eze ndi-m'ozi na madu. Amen.
 
 
Abu 22
 
Stanza 1
Bianu, nd'okwukwe,
N'onu nke di Ukwu,
Bianu, bianu, k'ayi je rue Betlehem;
L'Eze ndi-m'ozi,
Nke amuru n'uwa;
Bianu, k'ayi sopuru Ya,
Bianu, k'ayi sopuru Ya,
Bianu, k'ayi sopuru Ya, nu Eze Kraist.
 
Stanza 2
Chukwu, Nwa Chukwu,
Ihe ebigh-ebi,
Le, O leligh afo nke Nw'agboho;
Ezi Chineke,
Nke anekegh eke;
Bianu, k'ayi sopuru Ya,
Bianu, k'ayi sopuru Ya,
Bianu, k'ayi sopuru Ya, nu Eze Kraist.
 
Stanza 3
Nd'abu ndi-m'ozi,
Buanu, unu ndi nile bi n'igwe;
Otuto diri
Chineke n'el'igwe;
Bianu, k'ayi sopuru Ya,
Bianu, k'ayi sopuru Ya,
Bianu, k'ayi sopuru Ya, nu Eze Kraist.
 
Stanza 4
Ayi ekele Gi,
Onye amuru ta;
Jisus, Otuto nile diri Gi;
Okwu Chineke,
Onye ghoro madu;
Bianu, k'ayi sopuru Ya,
Bianu, k'ayi sopuru Ya,
Bianu, k'ayi sopuru Ya, nu Eze Kraist. Amen.
 
 
Abu 23
 
Stanza 1
Onye no n'ulo anu,
Ndi-nche nada n'ukwu-Ya?
 
Chorus
Nuru akuko ebube!
O bu Jisus, Ez'otuto!
Ayi gada n'ukwu nke-Ya,
Me Ya Eze, Ez'ora.
 
Stanza 2
Onye no nim'ahuhu,
Nebu onu nim'ohia?
 
Stanza 3
Onye k'ora nagozi,
N'ihi okwu oma-Ya?
 
Stanza 4
Onye ka ha kutere
Nd'oria na ndi ner'uju?
 
Stanza 5
Onye guzo nakw'akwa
Na nso ili Lazarus?
 
Stanza 6
Onye k'ora nekele,
Neto Ya n'abu onu?
 
Stanza 7
Onye nekpere Chukwu
N'ogige Getsemani?
 
Stanza 8
Onye no n'elu obe
Nanwu n'ok'ihe-nwuta?
 
Stanza 9
Onye si nime ili
Puta k'O nyer'ayi aka?
 
Stanza 10
Onye no n'och'eze-Ya,
Buru Eze uwa dum? Amen.
 
 
Abu 24
 
Stanza 1
Dika nd'ochie ji onu
Hu kpakpando duru ha;
Wer'onu so ihe-ya,
Nk'o ji nedu ha n'uzo;
Kwe, nn'ayi, ka esi otu a
Duru ayi biakute Gi.
 
Stanza 2
Otu ha ji onu ga
We rue n'ebe Jisus no;
Gbue ikpere n'iru Ya,
Ony'igwe n'uwa neto;
Otu a me ka ukwu-ayi
Ga rue och'ebere-Gi.
 
Stanza 3
Otu ha nyer'onyinye
Nke di ok'onu-ahia;
Otu a k'ayi were onu,
Nke njo n'aghugho nadigh,
Weta aku-ayi nile,
Nye Gi, kraist, Eze nke-ayi.
 
Stanza 4
Jisus di nso, kw'ubochi
Deb'ayi n'uzo nkpagide;
Mgbe ihe uwa gafe,
kpobat'obi-ayi n'ebe
Kpakpando agagh-edu,
Eb'ebube-Gi nenwu.
 
Stanza 5
N'obodo omank'igwe
ha achogh ihe nk'uwa;
Gi b'ihe na Onu-ya,
Gi Anwu namu mgbe dum;
N'eb'ahu ayi ganabu,
Neto Ez'ayi mgbe nile. Amen.
 
 
Abu 25
 
Stanza 1
Abali nso, nke di kwa ju!
Mgbe uwa no n'ura,
Meri na Josef no n'ulo anu
Neche Nwa olu nk'ahuru n'anya,
No n'ura udo igwe,
No n'ura udo igwe.
 
Stanza 2
Abali nso, nke di kwa ju!
Ndi nazu aturu-ha
Huru ihe-oma n'igwe,
Nu Ka ndi-m'ozi nabu, si:-
“Onye-ngbaputa biara!
Onye ngbaputa biara!”
 
Stanza 3
Abali nso, nke di kwa ju!
Nwa Chineke oma,
Iru-Gi negos'ihu-n'anya!
Nye ayi amara n'oge d'ugbu a,
Gi Onye-nzoputa,
Gi Onye-nzoputa. Amen.
 
 
Abu 26
 
Stanza 1
Unu ndi-m'ozi nke igwe,
Fesanu n'uwa nile;
Ndi kor'akuko okike,
Kwusanu omumu Kraist:
Bianu, kele
Eze amuru ohu.
 
Stanza 2
Ndi-nche-aturu no n'ohia,
Nech'aturu n'abali;
Chineke nonyere madu,
Ihe Nwa ohu nenwu:
Bianu, kele
Eze amuru ohu.
 
Stanza 3
Ndi-amam-ihe bilienu,
Ihe nenwu n'ir'unu;
Chonu Onye mba-dum-nacho,
Lenu kpakpando ahu:
Bianu, kele
Eze amuru ohu.
 
Stanza 4
Ndi nso neche n'iru Chukwu
N'olile-anya n'egwu;
Na mberede Jisus abia,
Agahu Ya n'ulo-Ya;
Bianu, kele
Eze amuru ohu. amen.
 
 
Abu 27
 
Stanza
Gi rar'och'eze-I na okpu-eze-I
K'I biara n'uwa nka n'ihim;
Ma o digh ulo din a Betlehem
Ebe agamu Gi, Jisus!
Onodu diri Gi n'obim.
 
Stanza 2
Igwe dar'uda n'olu ndi-m'ozi
Nekwusa na Gi bu Eze;
Ma nwany'ogbenye muru Gi n'uwa,
N'onodu d'ala k'I biara.
Biko, bia nim'obim, Jisus!
Onodu diri Giri n'oim.
 
Stanza 3
Anu nez'ike, nnunu nwe akwu
Nan ndo osisi ok'ohia;
M'ala b'ihe-ndina-Gi, Nwa Chukwu,
N'ozara din a Galili.
Biko, bia nim'obim, Jisus!
Onodu diri Gi n'obim.
 
Stanza 4
Gi Onye-nwe-ayi, ji Okwu ndu dia,
NMke gazoputa umu-Gi;
Ma n'ikwa-emo na okpu ogwu
K'eji duga I na Kalvari.
Biko bia nim'obim, Jisus!
Onwu-Gi bu kwa nzoputa.
 
Stanza 5
Mgb'igwe dar'uda, ma nd'abu-ya bua
N'obibia nke-Gi na nmeri,
K'olu-Gi kpom si “Onodu di kwa-
Onodu dir ii n'akukum.”
Onu geju obim, Jisus,
Mgbe I gabia ikporom la. Amen.
 
 
Abu 28
 
Stanza 1
Inu juru obi-ayi ta;
Amuru Nwa Eze:
Usu ndi-m'ozi nanuri
N'ih'obibia-Ya ta.
 
Chorus
Nuria onu! Nwa Chineke
Biara ibi n'uwa;
O digh aha tokari nka:-
Immanuel.
 
Stanza 2
Ayi negbu ikpere nye Ya,
Neto, nasopuru,
Mgbe ayi huru Gi n'aka nne-I,
Gi nwa nke Chineke.
 
Stanza 3
Gi Ihe anekegh eke,
Mukwasi'ayi, Nwa di nso;
K'ayi deb'ubochi-omumu-I,
Nete I n'obi-ocha. Amen.
 
 
Abu 29
 
Stanza 1
Otu mgbe n'obodo Devid
Otu ulo anu di,
Eb'otu Nwanyi nyibere
Nwa-ya o muru ohu;
Meri bu nne om'ahu,
Jisus Kraist bu Nwa nke-ya.
 
Stanza 2
O si n'igwe rida n'uwa,
Onye bu Chineke-ayi;
Ulo anu zere Ya ndu,
O dina n'ebe ahu;
Nd'ogbenye ndi di ala
Ka Jisus-ayi binyere.
 
Stanza 3
Mgbe nile O dina nwata
O ji nsopuru nanu
Okwu nwanyi nke muru Ya,
Nke kuru Ya n'aka-ya;
Umu-nta Jisus geme
Ez'omume dika Ya.
 
Stanza 4
Ya bu Onye ayi genomi,
O tuto dik'ayi si eto,
O dichasi otu ayi di,
O mara akwa n'ochi;
Nwuta-ayi newuta Ya,
Onu-ayi bu kwa  nke-Ya.
 
Stanza 5
M'emesia any'ayi gahu Ya,
Site n'ihu-n'anya-Ya;
N'ihi na Nwata oma nka
Bu Eze-ayi n'el'igwe;
O nedu umu nke-Ya
We rue n'eb'ahu O no. Amen.
 
 
Abu 30
 
Stanza 1
Ezi ndi Kraist, nuria
N'olu na nkpur'obi!
Ge nti n'ihe ayi nekwu:
Ozi!
Ta k'amuru Jisus Kraist,
An'ulo da n'ukwu-Ya.
O no n'ulo-anu ugbu a:
Ta k'amuru Kraist.
 
Stanza 2
Ezi ndi Kraist, nuria
N'olu na nkpur'obi! Akuk'onu mgbe nile:
Onu!
Ya mere ka Kraist ji bia:
O meghew'uzo igwe,
Madu b'onye agoziri:
Ya mor'O ji bia.
 
Stanza 3
Ezi ndi Kraist, nuria
N'olu na nkpur'obi!
Uj'onwu adigh ozo:
Udo!
Jisus Kraist biar'izota,
Nakpo ayi n'otu n'otu
Ir'ulo ebigh-ebi-Ya:
O biar'izota. Amen.
 
 

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 212 guests and no members online

  • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
  • Ven. Ramsay Okeke
  • Ven. Clifford Nwigwe
  • Ven. CSO Ukachukwu
  • Ven. SUC Ugochukwu
  • Ven. Paul Nwosu
  • Ven. Chima Nwigwe

Rt Rev'd Henry Okeke

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Lent Dates for 2021

Lent Dates for 2021

*ASH WEDNESDAY:* February 17, 2021

*PASSION SUNDAY:* March 21, 2021

*PALM SUNDAY:* March 28, 2021

*HOLY MONDAY:* March 29, 2021

*HOLY TUESDAY:* March 30, 2021

*HOLY WEDNESDAY:* March 31, 2021

*MAUNDY THURSDAY:* April 1, 2021

*GOOD FRIDAY:* April 2, 2021

*HOLY SATURDAY:* April 3, 2021

*EASTER SUNDAY:* April 4, 2021

*EASTER MONDAY:* April 5, 2021

*_Please Kindly Take Note Of This Post & Share To Love One's._*