The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

Calendar
Event Title...SYNOD Thursday, April 29, 2021 02:00 PM 97 Days

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Diocese of Ideato @20

The New Canons

Abu 275

Stanza 1
K'umu-ntakiri bia!
Ka ha biakutem!
Gwa ha ihu-n'anyam:
Ha gabiakutem.

Chorus
K'umu ntakiri bia!
Ka ha biakutem!
Nu ikpo-oku-Ya:
Ka ha biakutem!

Stanza 2
K'umu ntakiri bia!
Jide ha n'aka,
Egbochi-kwa-la ha:
Nka bu iwu nkem!

Stanza 3
N'ihi ha M'rapuru
Ulo nkem n'igwe;
Anwurum n'ihi ha:
Ugbu a M'nacho ha.

Stanza 4
N'umu-ntakiri bia
N'ulo nkem n'elu!
Zi umu-ntakiri
Ezi uzom ndu! Amen. 


Abu 276

Stanza 1
Jisus, Eny'umu-ntakiri,
Buru Enyi nkrm!
Jid'akam, debem mgbe nile
Na nso Gi.

Stanza 2
Zim otu m geto n'ifi-nma
Ubohi nile;
Gi buru nwata, na n'ezie
I mawo!

Stanza 3
Nedum na nzo-ukwum nile
M'naga ka nwata;
Ka m'd'ike, nwe amam-ihe
N'ezi-okwu-I.

Stanza 4
Arapulam, aju-kwa-lam,
Bur'Enyim mgbe dum;
N'ihi na nkpa-Gi nakpam na
Ndum nile. Amemn. 

Abu 277

Stanza 1
Ndi mar'ihe geweta
Ihe-nmuta nke-ha;
Ndi nwer'ego aku-ha,
Ndi'ozo weta ike;
Ai geweta kw'aku-ayi
Che n'iru Eze-ayi;
Ayi enwegh ego n'uche:
Gini k'umu genye?

Stanza 2
Ayi gewet'ihu-n'anya
N'otuto ekele,
Nkpur'obi nejis'ike
Ije n'uzo di nso;
Ihe ndia gabu aku
Ayi genye Eze-ayi;
Ma ndia gabu aku
Nk'ogbenye geweta.

Stanza 3
Ayi geweta olu nta
Nk'ayi nalu kw'ubochi;
N'ulo, n'egwu, na nmuta,
Nem'ihe gato Ya;
Aku ndia bara uru
Iche n'iru Ez'ayi
Kar'onyinye nenwegh ha!
Ma nwata genye ha! Amen. 


Abu 278

Stanza 1
Jisus hur'umu-nta n'anya,
Mara olu n'egwu-ha;
Nedu ha ime uche-Ya,
Nanu kwa ekpere-ha;
Umu-ntakiri di ngozi!
O nanu ekpere-ha!

Stanza 2
Jisus necheta umu-nta
Abali n'ehihie dum;
Ned'ukwu-ha ka ha neso
Uzo nke amam-ihe;
Uu-ntakiri di ngozi!
N'uzo nke amam-ihe!

Stanza 3
O gagozi ma ha rio Ya:
O di nwayo n'ezi'okwu;
Jisus mara ahuhu-Ya:
O buri nwata na mbu;
Umu-ntakiri di ngozi!
O buri nwata na mbu! Amen.


Abu 279

Stanza 1
Jisus Kraist hurum n'anya!
Bible Nso nagwam otu a;
Umu-nta bu ndi nke-Ya;
H'adigh ike' m'O d'ike.

Chorus
O hurum n'anya!
O hurum n'anya!
O hurum n'anya!
Bible nagwam otu a.

Stanza 2
Jisus Kraist hurum n'anya!
O nwuru k'O megh'igwe;
O gasachapu nmehiem,
Kwe ka nwa-nta-Ya bata.

Stanza 3
Jisus Kraist hurum n'anya!
Mgb'ike gwurum na'nririam;
O gesi n'och'eze-Ya
Bia chebem n'ebe m'dina.

Stanza 4
Jisus Kraist hurum n'anya!
O gano nsom n'uzom dum;
Ma m'hu Ya n'anya n'ezie,
O gakpolagam n'igwe. Amen. 


Abu 280

Stanza 1
To Ya, to Ya, un'umu-nta nile:
O bu Ihu-n'anya;
To Ya, to Ya, umu ntanile:
O bu Ihu-n'anya!

Stanza 2
Nekele Ya, un'umu-nta nile:
O bu Ihu-n'anya;
Nekele Ya un'umu-nta nile:
O bu Ihu-n'anya!

Stanza 3
Hu Ya n'anya, un'umu-nta nile:
O bu Ihu-n'anya;
Hu Ya n'anya un'umu-nta nile:
O bu Ihu-n'anya!

Stanza 4
Me Ya Eze, un'umu-nta nile:
O bu Ihu-n'anya;
Me Ya Eze un'umu-nta nile:
O bu Ihu-n'anya! Amen.Abu 281

Stanza 1
Ayi b'umu-nta nadigh ike,
Anamugh n'onodu d'elu;
Gini k'ayi gemere Jisus,
Onye di nma, di kwa ukwu?

Stanza 2
Kw'ubochi nwa Kraist o bula
Nwer'olu d'ike o galu;
O gadi ndu n'ihi Jisus,
O galuso nmehie ogu.

Stanza 3
Mgbe echiche nganga n'iwe
Nebili nime obi-ayi;
Mgb'okwu ojo di n'ire-ayi,
M'anya-miri onuma di:

Stanza 4
K'ayi ghar'iti madu ihe,
K'ayi ghar'ikwu okwu ojo;
K'ayi nye oziza di nwayo,
We luara Onye-nw'ayi ogu.

Stanza 5
Ihu-n'anya na ir'uto
K'ayi geji webata ihe
N'obi-oma nim'ulo-ayi:
Ayi geme ha n'ihi Jisus.

Stanza 6
Nwat'o bula nadigh ike
Nwer'obe nta-ya o gebu;
Ol'ihu-n'anya n'otuto
Nke o galu n'ihi Jisus. Amen. 


Abu 282

Stanza 1
Umu-ntakiri, to Jisus!
O si n'elu le unu.
To ya n'ihi nzoputa-Ya,
N'ihi ihu-n'anya-Ya.

Chorus
Hosanna kachasi uto!
Buara aha nke Jisus!
Hosanna kachasi uto!
Buara aha nke Jisus!

Stanza 2
Mgb'O rapur'ulo-Ya n'igwe,
Mgb'O bi n'etiti madu,
Umu-nta toro Ya n'abu,
O toro Ya ezi'uto.

Stanza 3
Mgbe ndi bu nne kur'umu-ha
We gba Ya gburugburu,
O kpobatara ha nk'oma,
We gozie umu-nta-ha.

Stanza 4
Umu-ntakiri, to Jisus!
Enyi nke nadigh-anwu;
Neto Ya we rue mgbe unu
Gezute Ya n'el'igwe. Amen.


Abu 283

Stanza 1
Ayi b'umu-ntajiri,
Ndi di ezi nta,
Ma nkwa Jisus kwere
Diri ayi nile

Chorus
M'ayi biakute Jisus,
M'ayi bia choYa ta
Ayi gabu ndi-enyi-Ya:
Otu a k'O kwuru.

Stanza 2
Ndi-enyi nke Jisus!
Echiche onu!
Le, nkwa di ok'onu
Nk'Okwu-Ya nezi!

Stanza 3
Ndi-enyi nke Jisus,
Ndi nejeso Ya;
Aka-Ya ganedu
Nzo-ukwu-ayi dum.

Stanza 4
K'ayi hu Jisus n'anya
Mgbe nile nk'oma;
Ayi geje kwa hu Ya
N'ulo-ayi n'igwe. Amen. 


Abu 284

Stanza 1
Gburugburu Oche Chukwu
Otut'umu-nta no;
Ndi agbaharawo njo,
Usu oma di nso.

Chorus
Nabu abu nk'otuto.

Stanza 2
Uwe ocha nwnwegh ntupo
Ka ha nile yiri;
Ha bi n'ihe ebigh-ebi,
N'onu nagagh-agwu.

Stanza 3
Gini wetara ha n'igwe,
N'ala oma ahu,
Ebe nile b'udo,
N'onu, n'ihu-n'anya?

Stanza 4
Jisus wusir'obara-Ya
K'O sachapu njo-ha;
Obar'ahu di ok'onu
Mere ka ha nenwu.

Stanza 5
N'uwa ha chotara Jisusm,
Ha huru Ya n'anya;
Ugbu a ha nahu iru-Ya,
Nano ns'och'eze-Ya. Amen. 


Abu 285

Stanza 1
Umu-nta Jerusalem
Toro aha nke Jisus;
Umu-ntakiri ugbu a
Soro n'ito aha-Ya.

Chorus
Ge nti, nu! ol'umu-nta nabu
Si, “Hosanna dir'Ez'ayi!”

Stanza 2
K'ahu Onye-nw'ayi n'anya,
K'ayi nagu Okwu nso-Ya,
K'ayi naga n'uzo nk'igwe;
Ekele diri Chukwu!

Stanza 3
Nne na nna na nd'ozizi,
Ndi okenye n'umu-nta,
Welieol'unu n'otu,
Ka Hosann'ayi rue igwe! Amen. 


Abu 286

Stanza 1
I mawo isi onu-ayi,
Mgb'igwe madu ner'uju?
Ayi bu ndi-enyi nta Jisus,
Ya mere k'ayi nanuri!

Chorus
Ayi bu ndi'enyi-Ya,
Nahu Ya n'anya;
Ayi bu ndi'enyi Jisus, ndi nanuri onu;
Ayi bu ndi'enyi-Ya,
Nahu Ya n'anya;
Ayi no n'onu mgbe nile!

Stanza 2
Jisus hur'umu-nta n'anya,-
O nagwa ha n'Okwu Ya;
Ot'ubochi O kuru ha
N'aka-Ya, we gozie ha.

Stanza 3
Ayi bu umu-aturu-Ya,
O bu Onye-nche-Ya,
N'obi k'ayi nanu olu-Ya,
O b'ezie n'ayi ahugh Ya. Amen.


Abu 287

Stanza 1
Ma m'biakute Jisus,
O genyem onu;
O genyem obi'uto
Mgb'obim ner'uju.

Chorus
Ma m'biakute Jisus,
Agamanuri;
O ji nwayo nakpo
Umu-nta dikam.

Stanza 2
Ma m'biakute Jisus,
'O gakpobatam;
O hu-kwa-ram n'anya,
Buru nmehi nkem.

Stanza 3
Ma m'biakute Jisus,
O gejid'akam;
O gedurum nwayo
Rue n'ala ka nma.

Stanza 4
N'igwe mu n'umu-nta
Geyi uw'oha;
Agamahu Jisus
N'al'ahu nk'ihe. Amen.


Abu 288

Stanza 1
Jisus, obi-ayi geto Gi
Tutu ayi agbasa,
N'ihi ubochi oma nka,
Jisus, Eny'umu-nta.

Stanza 2
Tiny'okwu-I n'obi o bula,
Negbopur'ayi nmehie,
K'ayi we ghara irapu Gi,
Jisus, Eny'umu-nta.

Stanza 3
Gozie ulo-ayi, nye aka
K'ayi deb'ubochi nso-I;
K'ayi na Gi nano n'el'igwe,
Jisus, Eny'umu-nta. Amen. 


Abu 289

Stanza 1
Jisus, Onye-nchem, nur'olum,
Gozie nwa-I n'abali ta;
Nodu nso nim'ochichiri,
Chebem rue chi-obubo.

Stanza 2
Aka-I durum n'ubochi ta,
Ekelem Gi n'ihi ya;
I nyerem nri, n'uwe, n'ulo:
Na nti ekper'anyasim.

Stanza 3
Gbahara nmehie nkem nile,
Gozie ndi m'huru n'anya;
Mgbe m'nwuru kurum la n'igwe
Ibinyere Gi n'onu. Amen. 


Abu 290

Stanza 1
Jisus, Nke bi m'elu,
Biko, ge ayi nti;
Mgb'ayi dara n'iru Gi
Nur'ol'umu-nta.

Stanza 2
Gi b'Onye Nso n'ezie,
Eze nk'el'igwe;
I geruru ge nti
Mgbe ayineto Gi.

Stanza 3
Ayi b'umu-ntakiri,
Ayi adigh ike,
Onye-nw'ayi, nedu ayi
N'uzo nk'el'igwe.

Stanza 4
Ekwela k'ayi mehie,
Cheb'ayi kw'ubochi;
Wepu nmehie-ayi.

Stanza 5
Mgbe I gakpo ayi la
N'ulo-ayi n'igwe
Ayi geji onu za,
“Jisus ayi nabia.” Amen. 


Abu 291

Stanza 1
Nna, zi nwa-I ikpe ekpere,
Nyem okwu kwesiri ka m'kwue;
Abum nwata, adighm ike,
Amataghm otu m'gesi kwu.

Stanza 2
Otutu mgbe ka m'kpere GI,
Nemechi anya, rub'isi;
Ma le, egwu natum nk'ukwu
N'ejighm obim kpe ekpere.

Stanza 3
Chineke, biko, wepurum
Obi-njo nka n'ihi Jisus;
Nyem obi nk'ekpere nato,
Nke gagu Bible kw'ubochi.

Stanza 4
Gosim otu, n'el'osisi,
Jisus gbar'obara n'ihim;
Me ka m'were onwem nye Ya,
Ka m'kpo njo asi, zere ya.

Stanza 5
Nna, nuru kperem ugbu a,
Debem n'okpuru nchebe-Gi;
Mgbe n'nwuru, biko, wer'obim
La nel'igwe, n'ihi Jisus. Amen.

Abu 292

Stanza 1
Chineke nanom nso,
Nanu nke m'nekwu;
O masiri echichem,
N'olum, na egwum.

Stanza 2
Chineke nanom nso
Nime abali;
O nahu n'ochichiri
Dika n'ehihie.

Stanza 3
Abum nwatakiri,
M'O nom nso mgbe dum;
Ile'anyam, n'okwum, n'obim,
O mazuru ha. Amen.

Abu 293

Stanza 1
Mgbe O gabia, mgbe Ogabia
Ighuko ndi nke-Ya,
Ndi nile-Ya di ok'onu
Nk'O huru n'anya.
Chorus
Dika kpakpand'ututu
Ha ganenwu ocha;
Bu kwaih'eji chon ma
N'okpu-eze-Ya.

Stanza 2
O gachikota ndi nke-Ya
Tinye n'al'eze-Ya
Ndi di ocha, na ndi nenwu,
Nk'O huru n'anya.

Stanza 3
Umu-nta, ndi huru Onye-
-nzoputa-ha n'anya,
Bu ndi-Ya, ndi di ok'onu
Nk'O huru n'anya. Amen. 

Abu 294

Stanza 1
O bu ihe di ebube,
Di ebube kari uche,
Na nwa Chukwu si n'igwe bia
We nwua n'ihi nwata dikam.

Stanza 2
M'amaram n'o bu ezi-okwu;
O ror'onodu ogbenye,
We lua olu, rue uju, nwua,
N'ihi ndi nahugh Ya n'anya.

Stanza 3
Amataghm otu O ji hu
Nwata nadigh ike n'anya;
Ihu-n'anya-Ya zur'oke
Eb'O nwuru igbaputam.

Stanza 4
Anamech'echiche nk'obe,
Mechi'anya, nacho ka m'cheta
Okpu ogwun na ntu ojo,
Na Kraist akpogburu n'ihim.

Stanza 5
M'asi na m'huru onwu-Ya,
Agamahu nani nwanti
Nk'ihu-n'anya ukwu nenwu
Dik'oku n'obi-Ya mgbe dum.

Stanza 6
O di ebube imata
Ihu-n'anya-Ya n'ebe m'no;
Ma nkem kariri ebube!
O dig hike, o Juru oyi!

Stanza 7
Ma m'nacho ihu Gi n'anya:
Jisus, muy'oku nim'obim,
Ka m'nahu Gi n'anya kari,
Rue mgbe m'gahu Gi k'I si di! Amen. 


Abu 295

Stanza 1
Jisus, Onye di nwayo:
Nw'agbogho namagh nwoke
Jisus, nur'olu-ayi.

Stanza 2
Gi, Onye ndi-nch'aturu
Biakutere ikele,
Negbu ikpere n'iru I:
Jisus, nur'olu-ayi.

Stanza 3
Jisus, Nke ndi mar'ihe
Sopururu namgb'ochie,
Neweta ih'ok'onu:
Jisus, nur'olu-ayi.

Stanza 4
Site na npako efu,
Site n'iwe n'ekworo,
N'aghugho na okw'ugha:
Jisus, nazoput'ayi.

Stanza 5
Site n'obi-ume-ngwu,
N'ilefu-ndi'ozo-anya,
N'agu-njo n'anya-ukwu:
Jisus, nazoput'ayi.

Stanza 6
Site na nnupu-isi,
N'ichouzonk'onwe-ayi,
N'ichufu ikp'ekpere:
Jisus, nazoput'ayi.

Stanza 7
N'ihi ih'atu ndu-Gi,
Na nnagide nk'ihe-ngbu,
K'I wetar'ayi nzoputa:
Jisus, nazoput'ayi.

Stanza 8
N'ihi Aha-madu-Gi
Nk'ayi nerubere isi,
Nke ndi-m'ozi neto kwa:
Jisus, nazoput'ayi.

Stanza 9
N'ihi ike-nmeri-Gi,
N'otuto-Gi n'el'igwe,
N'ebere-I ebigh-ebi:
Jisus, nazoput'ayi. Amen. 


Abu 296

Stanza 1
Ihe oma
Nke ututu
Akpotewom n'ura;
Nna, nani Gi,
N'ihu-n'anya,
Nedebe nwa-nta-Gi.

Stanza 2
Ekperem Gi
N'ubochi ta
K'I burum Onye-nche;
Gbahara njom,
Kwe ka m'nebi,
Jisus, n'akuku-Gi.

Stanza 3
Nezu ike
Nime obim,
Mo Nso nke amara;
Ka m'di ka Gi,
M'we jikere
Ihu iru-nso-Gi. Amen. 

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 203 guests and no members online

 • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
 • Ven. Josiah Ihekwoaba
 • Ven. Ramsay Okeke
 • Ven. Clifford Nwigwe
 • Ven. CSO Ukachukwu
 • Ven. SUC Ugochukwu
 • Ven Alexander Oji
 • Ven. Davidson Nwokeji
 • Ven. Godson Unozo
 • Ven. Paul Nwosu
 • Ven. Chima Nwigwe
 • Ven. Frank Ikeh

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla