The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

Calendar
Event Title...SYNOD Thursday, April 29, 2021 02:00 PM 97 Days

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Diocese of Ideato @20

The New Canons

Abu 31
 
Stanza 1
Mgbe m'nele anya n'osisi
Ebe Eze nke ndu nwuru,
Uru akum na nganga nkem,
Agurum ha n'ihe-efu.
 
Stanza 2
Chukwu, ekwelam nya isi
M'obugh n'onwu Kraist, Onye-nwem;
Ih'efu nke natom uto,
Arapuwom ha n'ihi Ya.
 
Stanza 3
Le, site n'aru-Ya nile
Ihu-n'anya nerudata;
O di mgbe eji ogwu me
Okpu-eze di nma otu a?
 
Stanza 4
Ma uwa nile buru nkem,
O zugh inye Ya onyinye;
Ihu-n'anya d'ukwu otu a
Kwesiri inwe ndum nile. Amen.
 
 
Abu 32
 
Stanza 1
Ugwu di n'ebe di anya,
N'azu ot'obodo,
Ebe akpogburu Jisus,
Nke nwuru n'iayi.
 
Stanza 2
Ayi apugh iko akuku
Ihe-nwuta nke-Ya;
Ayi kwere n'o bu n'ihi ayi
K'O huru ahuhu.
 
Stanza 3
O nwuru k'agbahara ayi,
K'ayi we gho ndi oma,
K'ayi la n'igwe n'ikpe-azu,
N'ike obara-Ya.
 
Stanza 4
O digh onhye ozoz puru
Ikwu ugwo nke njo;
Nani Ya pur'imegh'uzo
Nke igwe, k'ayi bata.
 
Stanza 5
O huru ayi n'anya nk'ukwu;
Ayi gahu-kwa-ra Ya,
Tukwas'obi n'obara-Ya,
Nalu olu nke-Ya. Amen.
 
 
Abu 33
 
Stanza 1
Ayi neto Onye nke nwuru
N'el'obe n'ihi ndi-nmehie:
Madu nakwa Jisus emo:
N'ihi nka ayi aju uwa.
 
Stanza 2
Onwu-Ya n'obe nezi ayi
K'ihu-n'anya Chineke ra:
O buru njo-ayi n'osisi,
O wedatar'ayi ebere.
 
Stanza 3
Onwu-Ya nebupu nmehie,
O netinye ndu n'obi-ayi;
O nenye olili-anya,
O neme k'ilu di uto.
 
Stanza 4
O newepu ujo n'obi,
Nagba ndi nadigh ik'ume;
O nachupu egwu ili,
Nye ihe n'ubochi onwu.
 
Stanza 5
Kraist, Onye j'ahuhu d'ilu
Wetara ndi-njo amara,
Ka ndi nil'agbaputara

 Gi rue mgb'ebigh-ebi. Amen
 
 
Abu 34
 
Stanza 1
Nkume mgbe ebigh-ebi,
Kwe ka m'zoro nime Gi;
Ka miri na obara
Nke si n'akuku-I puta,
Buru ih'isacha njom,
Nzoputam n'ike nke-ya.
 
Stanza 2
O bugh olu nke akam
Gemezu iwu nke-Gi;
M'jisiwo'ike mgbe dum,
Nakwa kw'akwa mgbe nile,
H'apugh iwepu nmehiem:
Nani Gi gazoputam.
 
Stanza 3
Agbam aka biakute I,
Amakurum obe-Gi;
Agbam oto nim'obim,
Nyem uwe, nyerem aka;
Abiam n'is'iyi n'inyi;
Onye-nzpoutam, sacham.
 
Stanza 4
Ebe m'nek'ume ndu nka,
Mgbe m'echir'anyam n'onwu,
Mgbe m'gala n'uwa ozo,
Hu Gi n'oche-ikpe-Gi,
Nkume nke ebigh-ebi,
Kwe ka m'zoro nime Gi. Amen.
 
 
Abu 35
 
Stanza 1
Anwurum n'ihi gi,
We wusi obaram,
K'ewe gbaputa gi,
K'i ba na ndu ohu.
Anwurum n'ihi gi;
Gini ka gi merem?
 
Stanza 2
Ejim otut'aro,
N'ik'ogwugwu n'akwa,
Ime ka gi we nwe
Onu ebigh-ebi.
Enyerem arom dum;
Ole ka gi nyerem?
 
Stanza 3
Ulo ihe nke Nnam,
Och'ezem mara nma,
Ka M'rap'ru bia n'uwa
Ino n'ihe-nwuta.
M'rapuru ha n'ih'i;
Gini k'i rapura?
 
Stanza 4
Ahuhu M'huru gi,
Ibu-obi d'ilu,
Ha nanaputa gi
N'onwu ebigh-ebi.
Ahuhu ka M'huru i;
I gahuum gini?
 
Stanza 5
Ewetaram nye gi,
Site n'ulom n'igwe,
Nzoputa na udo,
Na ihu-n'anya nkem.
Akum ka M'wetara i;
I wetaram gini?
 
Stanza 6
Onye-nwem, ka m'nye ndum,
Ka m'nye arom nile/;
Ka m'opu agb'uwa
N'ihi Gi, Chinekem.
Gi nyerem Onwe-Gi;
Le, enyem I onwem. Amen.
 
 
Abu 36
 
Stanza 1
Ge nti! olu ihu-n'anya
Nke nada na Kalvari;
Le, o nagbawa kwa nkume,
Kwaghar'uwa, kpuch'igwe;
“O gwusiwo,”
Nur'olu'Onye-nzoputa.
 
Stanza 2
“O gwusiwo.” Le, ob'uto
Okw'ebube ndia nyere!
Ngozi igwe nenwegh atu
Si na Kraist nerudata.
“O gwusiwo,”
Ka ndi-Ya chet'okwu nka.
 
Stanza 3
“O gwusiwo,” onyinyo dum
Bu nk'iwu mgb'ochie nwere;
Emezuwo nkwa Chineke;
Onw'apugh iy'egw'ozo.
“O gwusiwo,”
Nsi-Ya nwe nkasi-obi.
 
Stanza 4
Ndi-m'ozi, chir'ubo-unu,
Tob'aha Immanuel.
ndi bi n'uwa, ndi bi n'igwe,
Sorornu n'abu nmeri.
Haleluya!
To Nw'aturu Chineke. Amen.
 
 
Abu 37
 
Stanza 1
Obara anu dum, 
Ndi-Ju ji chu aja,
Emegh k'obi ojo di nma,
Ma sachapu njo-ya.
 
Stanza 2
Kraist, Nw'aturu igwe,
Nebupu nmehie-ayi;
Ya bu aja di ok'onu
Kari aja nile.
 
Stanza 3
Okwukwem getinye
Aka-ya n'isi-Gi,
Ka m'neguzo ikwuputa
Ih'ojo dum m'mere.
 
Stanza 4
Nkpur'obim necheta
Ibu nke I buru,
K'akpogidere Gi n'obe,
Na njo-ya di n'isi-I.
 
Stanza 5
Ayi kwere, we nuria
N'ebupuru njo-ayi;
K'ayi gozie Nw'aturu Chukwu,
To ihu-n'anya-Ya. Amen.
 
 
Abu 38
 
Stanza 1
Ge nti! akuko di ebube!
Ozi'oma n'ihi mu na gi:
Na Jisus wetar'ayi ngbahara,
O kwusia ugwo-ayi n'obe.
 
Chorus
Kwere ya, ony'ojo, kwere Ya;
Nara ozi onu ahu;
Tukwasi obi-gi na Jisus,
Nzoputa k'O nenye gi ta.
 
Stanza 2
O zoput'ayi n'onwu k'ayi di ndu,
O me k'ayi gho umu Chukwu;
Otu nsacha di n'ihi ndi-njo:
Nsacha n'obara nke Jisus.
 
Stanza 3
Njo agagh-enwe ike ozo,
O bu ezie n'o ganwa gi;
N'ihi na Kraist, site n'onwu-Ya,
Gemeb'ike nile nke njo.
 
Stanza 4
Ugbu a nara ebere Chukwu,
Gba oso jeku Jisus ta;
O gakpobata onye biara,
O digh onye O gachupu. Amen.
 
 
Abu 39
 
Stanza 1
Ndu di n'ih'ile Ony'akpogburu anya,
Ndu diri gi na mgbe di ugbu a;
Le Y'anya, onye-njo, k'O we zoputa gi,
Ya bu Ony'egburu n'osisi.
 
Chorus
Le! le! k'i di ndu!
Ndu di n'ih'ile Ony'akpogburu
anya,
Ndu diri gi na mgbe di ugbu a.
 
Stanza 2
Gini k'O ji no ka Onye nebupu njo,
M'o buru na ebogh Jisus njo-i?
Obar'isacha njo neru n'aru-Yanya,
Ma onwu-Ya akwugh ugw-gi?
 
Stanza 3
O bugh anya-miri-i m'obu ekpere-gi,
O b'obara nekpuchi nmehie-i;
Ngwa biakute Jisus Onye nebu njo-gi,
Wusi-kwa-ra gi obara-Ya.
 
Stanza 4
Enwela ob'abua, n'ihi na Chineke si
N'o digh ihe foduru ime;
Na O biara otu ugbo na uwa nka,
Lusia olu O malitere.
 
Stanza 5
Ngwa, were onu nara Jisus ososo,
Ndu ebigh-ebi O nenye gi;
Mara na nkpuru-obi-gi apugh inwu,
N'ihi na Jisus di mgbe nile. Amen.
 
 
Abu 40
 
Stanza 1
Ihu-n'anya Jisus jirim,
N'ihu ahuhu n'osisi,
K'O buru Onye-ngbaputam,
Madu apugh iko!
 
Chorus
Ihu-n'anya di ebube!
Ihu-n'anya di ebube!
Ihu-n'anya Jisus jirim,
Madu apugh iko!
 
Stanza 2
O bur'ibu-obi d'ilu,
Le, okpu ogwu O kpuru,
Ka m'we di kwa ndu mgbe nile,
Madu apugh iko!
 
Stanza 3
Udo m'nwere nim'Onye-nwem,
Onye nario n'iru Chukwu,
Olu obara-Ya luru,
Madu apugh iko!
 
Stanza 4
Onu O wetara ndi-Ya,
Iz'ike ayi nenwe na Ya,
Na ezi olile-anya,
Madu apugh iko! Amen.
 
 
Abu 41
 
Stanza 1
Naga! naga dika Eze!
“Hosanna!” k'ebo dum neti;
Onye-nzota, so uzo-Gi
Nk'atusar'igu-nkwu n'uwe.
 
Stanza 2
Naga! naga dika Eze!
N'idi-nwayo ga n'onwu-Gi;
Kraist, nmeri-Gi namalite
N'elu onwu na nmehie dum.
 
Stanza 3
Naga! naga dika Eze!
Usu ndi-m'ozi n'el'igwe
Wer'anya-nwuta lekwasi
Aja ahu nke agachu.
 
Stanza 4
Naga! naga dika Eze!
Ogu-Gi nk'ikp'azu di nso;
Nna, n'och'eze-Ya, nechere
Okpara etere manu.
 
Stanza 5
Naga! naga dika Eze!
N'idi-nwayo ga n'onwu-Gi;
Ruber'ihe-ngb'uwa isi-I,
Wer'ike-Gi, Kraist, bur'Eze! Amen.
 

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 169 guests and no members online

 • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
 • Ven. Josiah Ihekwoaba
 • Ven. Ramsay Okeke
 • Ven. Clifford Nwigwe
 • Ven. CSO Ukachukwu
 • Ven. SUC Ugochukwu
 • Ven Alexander Oji
 • Ven. Davidson Nwokeji
 • Ven. Godson Unozo
 • Ven. Paul Nwosu
 • Ven. Chima Nwigwe
 • Ven. Frank Ikeh

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla