Print

Abu 333

Stanza 1
Chukwunonyere I k'ayi zuk'ozo,
Wer'izuzu-Ya nedu Gi,
Chebe I n'ulo-aturu-Ya:
Chukwu nonyere I k'ayi zuk'ozo!

Chorus
K'ayi we zu! k'ayi zu!
K'ayi zuko n'ukwu Jisus!
K'ayi we zu! k'ayi we zu!
Chukwu nonyere i k'ayi zuk'ozo!

Stanza 2
Chukwu nonyere I k'ayi zuk'ozo,
Zo gi n'okpuru nde nku-Ya,
Nenye I nri ubochi nile:
Chukwu nonyere I k'ayi zuk'ozo!

Stanza 3
Chukwu nonyere I k'ayi zuk'ozo,
Mgbe ih'egwu ndu natu gi,
Makua gi n'ihu-n'anya-Ya:
Chukwu nonyere I k'ayi zuk'ozo!

Stanza 4
Chukwu nonyere I k'ayi zuk'ozo,
Wer'ota-Ya nekpuchi gi,
Chughachi onwu di n'uzo-i:
Chukwu nonyere I k'ayi zuk'ozo! Amen.


Abu 334

Stanza 1
Atul'egwu ih'obula:
Chineke gechebe i:
Nodu nim'ihu-n'anya-Ya;
Chineke gechebe i.

Chorus
Chineke gechebe i
N'ubochi nile; k'uzo ra
Ya onwe-Ya no nso:
Chineke gechebe 1.

Stanza 2
Olu neme kaike gwu:
Chineke gechebe I;
Ihe-ize-ndu di n'uzo:
Chineke gechebe i.

Stanza 3
Nkpa-gi nile ka O gegbo:
Chineke gechebe i;
O kwesiri ntukwas'obi:
Chineke gechebe i.

Stanza 4
I guzoro nenwegh enyi?
Chineke gechebe I;
O geme k'obi-gi d'ike:
Chineke gechebe i.

Stanza 5
Nime onwunwa o bula,
Chineke gechebe i;
Ony'ume-ngwu, kwere na Ya!
Chineke gechebe i! Amen.


Abu 335

Stanza 1
N'ihi ndi-ayi no n'eb'ozo
Ayi gabu n'ekpere-ayi:
Wer'ihu-n'anya-Gi di nro
Nke nech'umu-I n'ebe dum,
Nna Nke di nso,
Chebe ha na mgbe nile.

Nime onwunwa na nsogbu,
N'ih'egwu ubochi dum,
Wer'omiko ebigh-ebi
Narior'obi kpafuru,
Onye-nzot'ayi,
Debe ha n'uzo di nkpa.

Stanza 3
N'oge ujo n'ahuhu-ha,
Mgb'ananwa okwukwe-ha,
Wer'amara-I nke natute
Obi nke Kraist nwururu,
Mo nk'amara,
Bur'Onye-ndu ha mgbe dum.

Stanza 4
Nim'onu n'etiti ndi'enyi,
N'ogu megide nd'iro,
Ka ngozi-Gi nonyere ha,
K'iru-Gi nye iz'ike,
Chukwu d'ike:
Nna, n'Okpara, na Mo Nso. Amen.


Abu 336

Stanza 1
Nna dinso, wer'ebere-Gi
Nur'aririo-ayi:
Chebe ndi no n'ebe di anya
Na nso Gi.

Stanza 2
Jisus Kraist, ka nnonyere-Gi
Nedu ha n'ihe;
Debe ha, n'adigh-ike-ha,
N'akuku-I.

Stanza 3
N'og' ahuhu, n'og'ize-ndu,
Na nk'idi-nani,
K'ihu-n'anya-Gi nakasi
Ha obi.

Stanza 4
Ka onu nke nzoputa-Gi
Buru ike-ha;
Ka ha hu Gi n'anya, to Gi,
Kw'ubochi.

Stanza 5
Mo Nso kwe k'ozizi nke-Gi
Nedo ndu-ha nso;
Nye amara-I ka ha merie
Nim'ogu.

Stanza 6
Nna, na Okpara, na Mo Nso,
Ato nim'otu,
Gozie, nedu, nedebe ha
Na nso Gi. Amen.