The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

Calendar
Event Title...SYNOD Thursday, April 29, 2021 02:00 PM 97 Days

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Diocese of Ideato @20

The New Canons

Abu 62
 
Stanza 1
Tutu Jisus ala n’igwe,
Orapuru ndi-Ya
Onye-ndu, bu Onye-nkasi,
K’O biyere’ayi.
 
Stanza 2
O biara n’oyiyi nduru,
Nke gbasara nku-Ya;
Iwus’udo n’ihu-n’anya
N’elu uwa.
 
 
Stanza 3
O ji ire oku ndu bia,
Izi ndi-Ya ihe;
N’ike nka anahugh anya
Dik’ifufe.
 
Stanza 4
O biara inye ayi ike,
Ony’obia amara;
Obi o bula kwere Ya 
Bu ulo-Ya.
 
Stanza 5
Olu nwayo-Ya k’ayi nanu
Dik’ifuf’anyasi;
Nanapu ayi nmehie n’egwu,
K’ayi chet’igwe.
 
Stanza 6
Ezi omume nk’ayi nwere,
Nmeri njo o bula,
Echiche oma nile bu
Nani nke-Ya.
 
Stanza 7
Mo nk’idi-ocha n’amara,
Le ayi’ebere;
Me k’obi-ayi buru ulo-I,
Nke kwesiri I.   Amen.
 
ABU 63
 
Stanza 1
Mo Nso, ezi Onye-ndu!
Nano nso onye nke Kraist;
Wer’aka I dur’ayi nwayo,
Nd’ije n’ala bu ohia;
Nd’ike gwuru nanuri,
Nanu ol’uto nke-Gi
Si, “Onye fur’uzo, bia,
Sorom, agamedula I!”
     
Stanza 2
Eyi kasi nma no nso
Iyer’ayi aka mgbe dum;
Arapukwal’ayi n’egwu,
Naso isi n’ochichi.
Mgbe ok’ifufe nefe,
Ike n’olil’any’agwu,
Si, “Onye fur’uzo, bia,
Sorum, agamedula I!”
 
Stanza 3
Mgb’iboch’olu-ayi gagwu,
Mgbe ayi neche iz’ike,
Mgbe ekpere na igwe,
Nani ha foduru ayi:
Mgb’ayi gaf’osimir’onwu,
Natukwasi Kraist Obi,
Si, “Onye fur’uzo, bia,
Sorum, agamedula I!” Amen. 
 
 
ABU 64
 
Stanza 1
Mo nk’amara, biyerem!
Agameju n’amara,
Gosi kwa ndu-Gi nimem
Site n’okwu iye-aka;
Nekwur’Onye-nzoputam
N’idi nwayo na ike.
 
Stanza 2
Mo nk’ez’okwu, biyerem!
M’gabu ony’ezi-okwu,
Wer’amam-ihe di nma
Mo ka ndu-I puta nimem;
Ka m’wer’omume nwa-nne
Ko idi-nma nk’Onye-nwem.
 
Stanza 3
Mo di nwayo, biyerem!
Agamadi kwa nwayo;
Mechibido obi nkem
N’ajo oge onwunwa;
M’anwu wa meghere ya,
We gos’ihu-n’anya-Ya.
 
Stanza 4
Mo di ike, biyerem!
Agamab’onye d’ike;
Ka m’we bur’onye-nmeri
Ka m’we bur’onye-nmeri
Mgbe nd’ozo aghagh ida;
Site n’olil’any’ike
Naga n’iru mgbe nile. 
 
Stanza 5
Mo nke di nso, biyerem!.
Mu onwem gadi kwa nso;
Si nime nmehie puta,
Chob-ihe di nma nile,
K’ihe o bula m’gabu, 
M’genye Onye nyerem Gi.  Amen
 
 
ABU 65
 
Stanza 1
Kuyem ume, Chuku:
Mejuem na ndu ohu,
Ka m’we hu ihe-Gi n’anya,
Neme kwa uche-Gi.
 
Stanza 2
Kuyem ume, Chuku,
Rue mgb’obim di ocha,
M’we nacho ihe I nacho,
Nogide nime Ya.
 
Stanza 3
Kuyem ume, Chuku,
Rue mgbe m’gabu nke-Gi;
Anu-arum nka we nenwu
Ka ihe nk’el’igwe.
 
Stanza 4
Kuyem ume, Chuku,
Ka m’ghar’inwu anwu,
Ma soro I di ndu zur’oke
Nke mgb’ebigh-ebi-Gi     Amen.
 
 
Abu 66
 
Stanza 1
Mo Nso, noyer’ekpere nk’ayi.
Me ulo nka ulo-I;
Ridata n’ike amara-I,
Bia, Mo Nso uku, bia!
 
Stanza 2
Bia dik’ihe, we gosi ayi
N’ayi kwesir’ebere:
K’I duru ayi ba n’uzo ndu
Nd’ez’omume naga.
 
Stanza 3
Bia k’oku, nucha obi-ayi,
Dik’oku nchu-aja;
K’obi-ayi dum buru aja
Nye Onye-ngbaput-ayi.
 
Stanza 4
Bia dik’igirigi, gozie
Mgbe nka edoro nso;
K’ozara nuria n’I puru
Ime k’o mia nkpuru.
 
Stanza 5
Bia dika nduru, gbasa nku-I
Nk’ihu-n’anya n’udo;
Gozie nzuko-Gi n’uwa nka,
Dika nke di n’igwe.  
 
Stanza 6
Bia dik’ok’ifufe nye ayi
Onyiny’amara-Gi;
Ka ndi nile nwayi muru
Hu otuto iru I.
 
Stanza 7
Mo Nso, noyer’ekpere nk’ayi,
Me uwa nka ulo-I;
Ridata n’ike amara-I,
Bia, Mo Nso uku, bia!.     Amen.
 
ABU 67
 
Stanza 1
Were ihe-I di ngozi
Bia nim’ochichiri-ayi,
Mo Nso di ebigh-ebi,
Chuk’Onye-nkasi.
 
Stanza 2
Ayi di njo---Gi sacha ayi;
Nim’oria-----nye ayi ike-I;
Ayi fur-efu---Gi chot’ayi;
Chuk’Onye-nkasi.
 
Stanza 3
Obi-ayi bu ogbeye;
Si n’ihwe nye ayi onu,
Okwukwe n’ihu-n’anya,
Chuk’Onye-nkasi.
 
Stanza 4
K’udo-I da k’igirigi,
Weda aj’ochicho nk’ayi,
Gosi ayi ihe nke Kraist,
Chuk’Onye-nkasi.
 
Stanza 5
Obia di nso, di nwayo,
K’obi-ayi bur’ulo-nso-I
Ebe I gachi k’Eze,
Chuk’Onye-nkasi.
 
Stanza 6
Narior’ayi nim’obi-ayi,
Nas’ude nke ananugh,
Nario nkpa-ayi anekwugh,
Chuk’Onye-nkasi.
 
Stanza 7
Nakpo “Abba, Nna” nim’ayi,
Ih’ama onu nk’igwe
Na nke ndu ebigh-ebi,
Chuk’Onye-nkasi.
    
Stanza 8
Chor’ayi omimi Chuku,
Buru ayi n’uzo ihe,
Me ka k’ayi rigorue n’ulo-I,
Chuk’Onye-nkasi.     Amen.  
 
 
ABU 68
 
Stanza 1
Mo Nso, Ony’obi-oma,
Nim’onyinye amara-I,
I zir’ayi k’ayi cho kari
Ihu-n’any’igwe.
 
Stanza 2
Okwukwe nebup’ugwu,
Omuma-ihe nile,
Abagh n’ihe m’ayi enwegh
Ihu-n’any’igwe.
 
Stanza 3
Inw’onwu n’ih’olu-Gi,
Iwer’ego ny’ogbeye,
B’efu m’ihu-n’any’adigh;
Ny’ayi ihu-n’anya.
 
Stanza 4
Ihu-n’anya neme nma,
Natach’obi, di nwayo;
O kari onwu n’ike;
Ny’ayi ihu-n’anya.
 
Stanza 5
Ibu-amuma gagwu,
Ihe-omuma gafe;
Ma ihu-n’anya gadi
Ny’ayi ihu-n’anya.
 
Stanza 6
Ageloda okwukwe,
Olil’anya nwe nmezu;
M’ihu-n’anya ganenwu;
Ny’ayi ihu-n’anya.
 
Stanza 7
Okwukwe, n’olil’anya,
N’ihu-n’anya nogide;
Ma nke kasi n’ato ndia
Bu ihu-n’anya.     Amen.
 
Come Holy Spirit, heavenly Dove.
 
Stanza 1
Bia, Mo Nso, Nduru nke igwe
N’ike ndu-Gi nile;
Muye oku ihu-n’anya
N’obi-ayi jur’oyi.
 
Stanza 2
Ayi nabu abu-ayi n’efu.
Ike nbili adigh;
Otuto-ayi naju oyi,
Ekpere nanyi ayi.
 
Stanza 3
Chineke, ayi gadigide
N’ume-ngwu di out a?
Ihu-n’any’ayi ajuk’oyi
Ma nke-I ekpok’oku!
 
Stanza 4
Bia, Mo Nso, Nduru nke igwe,
N’ike ndu-Gi nile;
Musa oku ihu-n’anya-I
Nke gafunwu nke-ayi.   Amen.
 
 
Abu 70
O Breath of God, breathe on us now.
 
O Breath of God, breathe on us now.
 
Stanza 1
Mo Nso, kuye ume-Gi,
Dube ayi mgb’ayi nekp’ekpere;
Is’iyi nke ndu ohu-ayi,
Ez’ihe nk’ubochi ohu
 
Stanza 2
Onye-nw’ayi, I noyere ayi,
M’adigh-amazu k’I si bia;
Na nso k’ayi gahu olu-Gi,
Mo-Gi gabekwu n’obi-ayi.  
 
Stanza 3
Kraist b’onu-nekwur’ayi n’elu,
Gi b’Onye nario nime ayi;
Biko, kpeputa ez’okwu,
Zaghachi okwu nmehie dum.
 
Stanza 4
A!  Obim nenwegh okwukwe!
Mu mar-uzo, mar’Onye-ndum;
Gbagharam, Eyim, Chineke,
N’otutu oge m’fur’efu.
 
Stanza 5
Noyerem mgb’ey’ozo nadigh
Gamata ihe-ngbu nk’obim;
Mgb’ih’egwu di, k’amata Gi
N’aha ka nma---Onye-nkasi!     Amen.
 
Abu 71
 
Stanza 1
Mo Nso, nur'olu-ayi
Mgb”ayi nabu abu;
Kunye ume nso-Gi
N' ab'otuto-ayi.
 
Stanza 2
Mo Nso, Nonyere ayi
Mgb'ayi nekp'ekpere;
Bia nso kari, zi ayi
Ihe ayi gekwu.
 
Stanza 3
Mo Nso, musa ihe
N'akwukw'ayi nagu
K'ayi we hu nime ya
Ihe nk'ayi nacho.
 
Stanza 4
Mo Nso, nye ayi nile
Obi um'ala;
Me k'ayi di ka Jisus
N'obi-oma ya.
 
Stanza 5
Mo Nso, me ka olu
Nk'ayi nalu di nfe;
Ekwela ka nzuzu
mebie egwu-ayi.
 
Stanza 6
Mo Nso, kwa-ubochi
Nyere ayi aka
Imeri ih'ojo
N'ime ih'oma.  Amen.
 

 

 

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 307 guests and no members online

 • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
 • Ven. Josiah Ihekwoaba
 • Ven. Ramsay Okeke
 • Ven. Clifford Nwigwe
 • Ven. CSO Ukachukwu
 • Ven. SUC Ugochukwu
 • Ven Alexander Oji
 • Ven. Davidson Nwokeji
 • Ven. Godson Unozo
 • Ven. Paul Nwosu
 • Ven. Chima Nwigwe
 • Ven. Frank Ikeh

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla