The Most Rev'd Dr. C. A. Manduoma (JP)
The Archbishop of Owerri Ecclesiastical Province
and Bishop of Ideato
Calendar
Event Title...SYNOD Friday, July 24, 2020 02:00 PM Days

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Diocese of Ideato @20

The New Canons

Abu 81
 
Stanza 1
Nzuko-Kraist nw'otu nt'ala-
Jisus b'Onye-nwe-ya;
O ji miri na okwu
Ke ya okik'ohu;
O si n'igwe bia cho ya
Ibu nwunye-nso-ya;
Oji obara gba ya,
We nwua n'ihi ndu-ya.
 
Stanza 2
Nroputa nke mba nile,
O b'otu nim'uwa;
Isi okwu nzoputa-ya
Otu Nn'ot'okwukwe;
Nagozi otu aha,
Neri otu nri-nso,
Nagbasa'otolil'anya,
Eyikwas'amara.
 
Stanza 3
Itu-n'anya na nleda
K'eji hu nmegbu-ya;
Nkewa n'ozizi-ugha
Nzikpagbu ya n'ezie.
Ma ndi nso neche kwa nche,
Akwa-ha--:Ole mgbe?”;
Anyasi nke ikw'akwa
Gagho utut'onu.
 
Stanza 4
Nim'ahuhu na ndogbu,
N'uzu nke agah-ya,
O niche nmezu nile
Nk'udo ebigh-ebi;
Rue mgbe ohu otuto
K'eji gozianya-ya;
Nzuko ukwu gemeri
Nwe kwa iz'ike-ya.
 
Stanza 5
N'uwa ya na Nna b'otu,
Chukw'Ato nim'otu;
Neso kwa ndi nez'ike
Na nnweko di uto.
Ndi nso ndi no kwa no'onu !
Jisus, ny'anyi amara
K'ayi yiri ha, ndi nwayo,
We binyere I n'elu ! Amen
 
Abu 82
 
Stanza 1
Jisus, nonyere Nzuko-I,
Bur'Eze-Ya n'Onye-ndu,
N'uwa nka nim'onwunwa:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 2
Makua ya n'ihu-n'anya,
Zegidere ya nd'iro,
Gugua ya nim'ahuhu:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 3
Me k'ozizi na ndu-ya
Di nma, nye ya ntaach'obi,
K'o tukwas'obi na nkwa-I
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 4
Nonyere ya mgbe nile
K'o ze njehie, k'o nacho
Otuto-I mgb-ebigh-ebi:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 5
Me k'olu-ya da s'ike,
Nekwu n'ikpe-Gi di nso,
Kwuput'Onye-nzoputa:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 6
Topu agbu-ya nile,
Me k'ekworo dem kwusi,
Nye udo nk'elu-igwe:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 7
K'o bur'otu n'ozizi,
Otu nim'ihu-n'anya,
Neme k'ora kwere Gi:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 8
K'o chota ndi fur'efu,
Dur'ogbenyens nd'isi,
Gwo ndi etiwar'obi:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 9
K'oku nk'ezi-okwu-ya
Nenwuwa, nenye ihe
Nime ochichiri-njo:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 10
Ekwel'obi-ya j'oyi,
Me ka ndi-nche-ya d'ike,
Gbara ndi nke-I ogige:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 11
Ka nd'uko-ya,zua ndi nke-I,
Ndi-nche-aturu nke-Gi
Jiker'idur'umu-Gi:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 12
Sachapu njo-ya nile,
Tinyua ujo o natu,
Wet'onu nmeri-ya ngwa:
Biko, nur'olu-ayi.
 
Stanza 13
K'o nwe otuto nile,
Di ocha pua na nmehie.
K'o kwesi ibiakute I:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 14
Me k'o keta onu-Gi
N'eb'ahu I doziri,
K'onwe ngoz'ebigh-ebi:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 15
K'amar'Onye-nzoputa,
Na ihu-n'anya nke Nna,
Na nnweko Mo Nso Nonye:
Biko nur'olu-ayi.     Amen
 
Abu 83
 
Stanza 1
K'ala-eze-Gi bia
Kraist, malite ichi;
Were nkpa-n'aka-Gi
Tiwa ike nke njo.
 
Stanza 2
Ole udo-nke-Gi?
Ole ihu-n'anya?
Ole mgbe ikp'asi
Gebi, dika n'igwe?
 
Stanza 3
Ole mgb'ekwere nkwa
N'agha agah-adi,
Agu njo na nmegbu
Gagbapu n'iru Gi?
 
Stanza 4
Nna, ayi nario I bilie,
Wer'ik'ukwu-Gi bia;
Tute anya-ncheayi,
Nkenele anya Gi.
 
Stanza 5
Madu neled'aha-I
Anu negbu ndi nke-I;
Olu njo negosi
Na ihu-n'any'adigh. Amen
 
 
Abu 84
 
Stanza 1
Jisus gachi n'ebe nile
Anyanwunaga ije-ya;
Al'eze-Ya ganagbasa
Rue mgbe onwa nagagh-adi.
 
Stanza 2
Agekpere Ya ekpere,
Kpube Ya okpu otutu;
Aha-Ya di k'isi uto
Nk'aja ekpere ututu.
 
Stanza 3
Ndi nasu asusu nile
Gabu ihu-n'anya nke-Ya;
Ol'umu-nta ganekwusa
Ngozi-ha n'elu aha-Ya.
 
Stanza 4
Ngozi nadi n' al'eze-Ya;
Ndi-nkporo nwere nmeghepu,
Nd'ike gwuru nezu ike,
Anagozi ndi nkpa nakpa.
 
Stanza 5
K'ora nile bilie weta
Ihe isopur'Eze-ayi;
Ndi-ozi ji abu rida,
Ndi bi n'uwa zanu,   Amen.
 
 
Abu 85
 
Stanza 1
Chineke, okwu-Gi
K'ochichiri nuru
We gbalaga.
Biko, nur'olu-ayi,
N'ebe nile n'uwa
Ozi-oma-I akerugh,
Me k'ihe di !
 
Stanza 2
Jisus, I wetara
Na nku ngbaputa-Gi
Ndu n'ih'uzo;
Nagwo nd'oria n'obi,
Nasagh'anya nd'isi;
N'aru madu nile
Mek'ihe di!
 
Stanza 3
Mo Nso nk'ihu-n'anya,
Nduru nso nenye ndu
Nefe s'ike;
Neru n'elu miri,
Neb'oku amara,
N'ochichiri nk'uwa
Me k'ihe di !
 
Stanza 4
Ato nke di ngozi,
Triniti d'otuto,
Juputara 
N'amam-ihe n'ike,
N'ihu-n'anya nile;
Eb'uwa soturu
Me k'ihe di. Amen
 
 
Abu 86
 
Stanza 1
Nn'ani, tute olu-Gi,
Setipu ak-Gi;
Me ka ndi-Gi nuru olu
Nakpote ndi nwuru.
 
Stanza 2
Nn'ayi, tute olu Gi,
K'ayi nefe Gi n'ebe a.
Biko, ridata, Nn'amara,
Bia gozie ayi ugbu a !
 
Stanza 3
Nn'ayi, tute olu-Gi,
Ka nri ndu nagu ayi;
K'akpiri miri ndu nakpo
Nkpur'obi-ayi mgbe dum.
 
Stanza 4
Nn'ayi, tute olu-Gi,
Welite aha-Gi;
Me k'ihu-n'any'ayi di oku
Site na Mo Nso-Gi.
 
Stanza 5
Nn'ayi, tute olu-Gi,
Nye Okwu-Gi ike;
Kwe k'ewe'okwukwe di ndu
Nur'Ozi-oma-Gi.
 
Stanza 6
Nn'ayi, tute olu-Gi,
Zosa ayi miri ndu;
Otuto-ya gabu nke-Gi,
Ngozi gabu nke-ayi.   Amen.
 
 
Abu 87
 
Stanza 1
Eze Zaion gachi na nmeri,
Uwa dum gekwere Ya;
Al'eze-Ya di otuto,
O gachi mgb'ebigh-ebi.
 
Stanza 2
Mba ezonariri Chukwu
Gahu ihe otuto;
Abali gagho ehihie,
Igwe nuria n'ihu ya.
 
Stanza 3
Nd'Israel gbasara ger'uju
Cho Chukwu, Onye-nwe-ha,
Le Y'anya, Ony'amapuru,
Tikue Ony'akpogburu.
 
Stanza 4
Ez'uku, setipu aka-I,
Kwagide ol'otuto-I;
Wetara mba dum inye-aka,
Zo ha, ha gefebe Gi !   Amen
 
Abu 88
 
Stanza 1
Onye etere manu,
Okpara nso Devid!
Ekele, na mgb'akara
K'O malite ichi
O biar'iwepu nmegbu
K'O kpochapu kwa nmehie,
B'Eze n'ez'omume.
 
Stanza 2
Dik'igirigi ngozi
K'O biara n'el'uwa;
Onu na ihu-n'anya
Nepute n'uzo-Ya.
Udo ka agekwusa
N'iru Ya n'el'ugwu;
Ez'omume geru kwa 
Dik'iju n'uwa dum.
 
Stanza 3
O ji omiko leta
Ndi anemekpu'au,
Nyere nd'ogbenye aka,
Gba nd'ike gwur'ume;
Is'ude-ha gho abu,
Abali gho ihe;
Mo-ha nk'amara ikpe,
Di'ok'onu n'anya-Ya.
 
Stanza 4
Nd'eze gad a n'iru Ya,
Weta ih'onyinye;
Mba nile ganefe Ya,
Nako otuto-Ya;
Mgbe dum k'agekpere Ya,
Neme nkwa kw'ubochi;
Al'eze-Ya bar'uba,
Al'ez'ebigh-ebi.
 
Stanza 5
O ganodu n'och'eze
Nemeri nd'iro dum;
Otuto-Ya nagbasa,
Ngozi-Ya dir'ora.
Ogbugba-ndu-Ya nadi
We rue mgb'ebigh-ebi;
Aha-Ya wnwegh ngbanwe,
Aha ihu-n'anya.   Amen.
 
 
Abu 89
 
Stanza 1
Nna k'ala-eze-Gi bia,
K'O nabia n'ike di ndu;
Kwue okwu ikp'azu-Gi,
Webata oge nmeri.
 
Stanza 2
Dik'o biara na mgb'ochie
Nim'al'obi nke madu,
Mgbe ndi oma nwuru Gi-
Chineke, k'o bia ozo !
 
Stanza 3
Wep'och'eze nk' Ekwensu,
Kpop'arusi n'obe-ha;
Chiba chichi ka nma,
Kpube okpu-eze-Gi.
 
Stanza 4 
Otut'aro gar'aga
K'I zir'anyi ekpere nka;
Any anile neche nche
Ihu ihe-Gi nenwu.
 
Stanza 5
Ka chi nke Chineke bo !
Obi-anyi we nuria'onu;
Obi'uto n'abu di, nso
Gekele obubo-ya.
 
Stanza 6
K'Och'eze na mba nile
Buru ndi Chineke nwe;
Nim'obi nke madu dum,
Nna, k'ala-eze-Gi bia !   Amen.
 
 
Abu 90
 
Stanza 1
Chukwu nk'igwe, nur'abu-ayi,
Anyi bu nani umu-nta;
Biko, Nna, ayi biakute Gi
Nebut'aririo uku.
 
Stanza 2
Anyi nario I k'al'eze-Gi bia,
K'uwa zur'ike na Gi;
Ka ndi mara I, na ndi kwere I
Hui Gi n'anya, neto Gi.
 
Stanza 3
K'akuko uto nke onu
Nke ihu-n'anya Jisus,
Bur'abu otuto n'uwa,
Yie nke ndi-m'ozi n'igwe.
 
Stanza 4
Zite ike nke Mo Nso-Gi,
Kpota nd'uwa n'iru Gi;
N'ihi n'al'eze bu nke-Gi,
N'ike n'otuto mgbe dum.   Amen.
 

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 131 guests and no members online

 • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
 • Ven. Josiah Ihekwoaba
 • Ven. Ramsay Okeke
 • Ven. Clifford Nwigwe
 • Ven. CSO Ukachukwu
 • Ven. SUC Ugochukwu
 • Ven Alexander Oji
 • Ven. Davidson Nwokeji
 • Ven. Godson Unozo
 • Ven. Paul Nwosu
 • Ven. Chima Nwigwe
 • Ven. Frank Ikeh

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla