Second Session Of The Eight Synod Of Diocese Of Ideato, Thursday April 29th - Sunday May 2nd, 2021 @ Cathedral Church Of St. Peter's Ndiawa
The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

2021 Ideato Citywide Crusade With Rev. Dr. Uma Ukpai At the Cathedral of St. Peter's Arondizuogu

The New Canons

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

 

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Calendar

Abu 275

Stanza 1
K'umu-ntakiri bia!
Ka ha biakutem!
Gwa ha ihu-n'anyam:
Ha gabiakutem.

Chorus
K'umu ntakiri bia!
Ka ha biakutem!
Nu ikpo-oku-Ya:
Ka ha biakutem!

Stanza 2
K'umu ntakiri bia!
Jide ha n'aka,
Egbochi-kwa-la ha:
Nka bu iwu nkem!

Stanza 3
N'ihi ha M'rapuru
Ulo nkem n'igwe;
Anwurum n'ihi ha:
Ugbu a M'nacho ha.

Stanza 4
N'umu-ntakiri bia
N'ulo nkem n'elu!
Zi umu-ntakiri
Ezi uzom ndu! Amen. 


Abu 276

Stanza 1
Jisus, Eny'umu-ntakiri,
Buru Enyi nkrm!
Jid'akam, debem mgbe nile
Na nso Gi.

Stanza 2
Zim otu m geto n'ifi-nma
Ubohi nile;
Gi buru nwata, na n'ezie
I mawo!

Stanza 3
Nedum na nzo-ukwum nile
M'naga ka nwata;
Ka m'd'ike, nwe amam-ihe
N'ezi-okwu-I.

Stanza 4
Arapulam, aju-kwa-lam,
Bur'Enyim mgbe dum;
N'ihi na nkpa-Gi nakpam na
Ndum nile. Amemn. 

Abu 277

Stanza 1
Ndi mar'ihe geweta
Ihe-nmuta nke-ha;
Ndi nwer'ego aku-ha,
Ndi'ozo weta ike;
Ai geweta kw'aku-ayi
Che n'iru Eze-ayi;
Ayi enwegh ego n'uche:
Gini k'umu genye?

Stanza 2
Ayi gewet'ihu-n'anya
N'otuto ekele,
Nkpur'obi nejis'ike
Ije n'uzo di nso;
Ihe ndia gabu aku
Ayi genye Eze-ayi;
Ma ndia gabu aku
Nk'ogbenye geweta.

Stanza 3
Ayi geweta olu nta
Nk'ayi nalu kw'ubochi;
N'ulo, n'egwu, na nmuta,
Nem'ihe gato Ya;
Aku ndia bara uru
Iche n'iru Ez'ayi
Kar'onyinye nenwegh ha!
Ma nwata genye ha! Amen. 


Abu 278

Stanza 1
Jisus hur'umu-nta n'anya,
Mara olu n'egwu-ha;
Nedu ha ime uche-Ya,
Nanu kwa ekpere-ha;
Umu-ntakiri di ngozi!
O nanu ekpere-ha!

Stanza 2
Jisus necheta umu-nta
Abali n'ehihie dum;
Ned'ukwu-ha ka ha neso
Uzo nke amam-ihe;
Uu-ntakiri di ngozi!
N'uzo nke amam-ihe!

Stanza 3
O gagozi ma ha rio Ya:
O di nwayo n'ezi'okwu;
Jisus mara ahuhu-Ya:
O buri nwata na mbu;
Umu-ntakiri di ngozi!
O buri nwata na mbu! Amen.


Abu 279

Stanza 1
Jisus Kraist hurum n'anya!
Bible Nso nagwam otu a;
Umu-nta bu ndi nke-Ya;
H'adigh ike' m'O d'ike.

Chorus
O hurum n'anya!
O hurum n'anya!
O hurum n'anya!
Bible nagwam otu a.

Stanza 2
Jisus Kraist hurum n'anya!
O nwuru k'O megh'igwe;
O gasachapu nmehiem,
Kwe ka nwa-nta-Ya bata.

Stanza 3
Jisus Kraist hurum n'anya!
Mgb'ike gwurum na'nririam;
O gesi n'och'eze-Ya
Bia chebem n'ebe m'dina.

Stanza 4
Jisus Kraist hurum n'anya!
O gano nsom n'uzom dum;
Ma m'hu Ya n'anya n'ezie,
O gakpolagam n'igwe. Amen. 


Abu 280

Stanza 1
To Ya, to Ya, un'umu-nta nile:
O bu Ihu-n'anya;
To Ya, to Ya, umu ntanile:
O bu Ihu-n'anya!

Stanza 2
Nekele Ya, un'umu-nta nile:
O bu Ihu-n'anya;
Nekele Ya un'umu-nta nile:
O bu Ihu-n'anya!

Stanza 3
Hu Ya n'anya, un'umu-nta nile:
O bu Ihu-n'anya;
Hu Ya n'anya un'umu-nta nile:
O bu Ihu-n'anya!

Stanza 4
Me Ya Eze, un'umu-nta nile:
O bu Ihu-n'anya;
Me Ya Eze un'umu-nta nile:
O bu Ihu-n'anya! Amen.Abu 281

Stanza 1
Ayi b'umu-nta nadigh ike,
Anamugh n'onodu d'elu;
Gini k'ayi gemere Jisus,
Onye di nma, di kwa ukwu?

Stanza 2
Kw'ubochi nwa Kraist o bula
Nwer'olu d'ike o galu;
O gadi ndu n'ihi Jisus,
O galuso nmehie ogu.

Stanza 3
Mgbe echiche nganga n'iwe
Nebili nime obi-ayi;
Mgb'okwu ojo di n'ire-ayi,
M'anya-miri onuma di:

Stanza 4
K'ayi ghar'iti madu ihe,
K'ayi ghar'ikwu okwu ojo;
K'ayi nye oziza di nwayo,
We luara Onye-nw'ayi ogu.

Stanza 5
Ihu-n'anya na ir'uto
K'ayi geji webata ihe
N'obi-oma nim'ulo-ayi:
Ayi geme ha n'ihi Jisus.

Stanza 6
Nwat'o bula nadigh ike
Nwer'obe nta-ya o gebu;
Ol'ihu-n'anya n'otuto
Nke o galu n'ihi Jisus. Amen. 


Abu 282

Stanza 1
Umu-ntakiri, to Jisus!
O si n'elu le unu.
To ya n'ihi nzoputa-Ya,
N'ihi ihu-n'anya-Ya.

Chorus
Hosanna kachasi uto!
Buara aha nke Jisus!
Hosanna kachasi uto!
Buara aha nke Jisus!

Stanza 2
Mgb'O rapur'ulo-Ya n'igwe,
Mgb'O bi n'etiti madu,
Umu-nta toro Ya n'abu,
O toro Ya ezi'uto.

Stanza 3
Mgbe ndi bu nne kur'umu-ha
We gba Ya gburugburu,
O kpobatara ha nk'oma,
We gozie umu-nta-ha.

Stanza 4
Umu-ntakiri, to Jisus!
Enyi nke nadigh-anwu;
Neto Ya we rue mgbe unu
Gezute Ya n'el'igwe. Amen.


Abu 283

Stanza 1
Ayi b'umu-ntajiri,
Ndi di ezi nta,
Ma nkwa Jisus kwere
Diri ayi nile

Chorus
M'ayi biakute Jisus,
M'ayi bia choYa ta
Ayi gabu ndi-enyi-Ya:
Otu a k'O kwuru.

Stanza 2
Ndi-enyi nke Jisus!
Echiche onu!
Le, nkwa di ok'onu
Nk'Okwu-Ya nezi!

Stanza 3
Ndi-enyi nke Jisus,
Ndi nejeso Ya;
Aka-Ya ganedu
Nzo-ukwu-ayi dum.

Stanza 4
K'ayi hu Jisus n'anya
Mgbe nile nk'oma;
Ayi geje kwa hu Ya
N'ulo-ayi n'igwe. Amen. 


Abu 284

Stanza 1
Gburugburu Oche Chukwu
Otut'umu-nta no;
Ndi agbaharawo njo,
Usu oma di nso.

Chorus
Nabu abu nk'otuto.

Stanza 2
Uwe ocha nwnwegh ntupo
Ka ha nile yiri;
Ha bi n'ihe ebigh-ebi,
N'onu nagagh-agwu.

Stanza 3
Gini wetara ha n'igwe,
N'ala oma ahu,
Ebe nile b'udo,
N'onu, n'ihu-n'anya?

Stanza 4
Jisus wusir'obara-Ya
K'O sachapu njo-ha;
Obar'ahu di ok'onu
Mere ka ha nenwu.

Stanza 5
N'uwa ha chotara Jisusm,
Ha huru Ya n'anya;
Ugbu a ha nahu iru-Ya,
Nano ns'och'eze-Ya. Amen. 


Abu 285

Stanza 1
Umu-nta Jerusalem
Toro aha nke Jisus;
Umu-ntakiri ugbu a
Soro n'ito aha-Ya.

Chorus
Ge nti, nu! ol'umu-nta nabu
Si, “Hosanna dir'Ez'ayi!”

Stanza 2
K'ahu Onye-nw'ayi n'anya,
K'ayi nagu Okwu nso-Ya,
K'ayi naga n'uzo nk'igwe;
Ekele diri Chukwu!

Stanza 3
Nne na nna na nd'ozizi,
Ndi okenye n'umu-nta,
Welieol'unu n'otu,
Ka Hosann'ayi rue igwe! Amen. 


Abu 286

Stanza 1
I mawo isi onu-ayi,
Mgb'igwe madu ner'uju?
Ayi bu ndi-enyi nta Jisus,
Ya mere k'ayi nanuri!

Chorus
Ayi bu ndi'enyi-Ya,
Nahu Ya n'anya;
Ayi bu ndi'enyi Jisus, ndi nanuri onu;
Ayi bu ndi'enyi-Ya,
Nahu Ya n'anya;
Ayi no n'onu mgbe nile!

Stanza 2
Jisus hur'umu-nta n'anya,-
O nagwa ha n'Okwu Ya;
Ot'ubochi O kuru ha
N'aka-Ya, we gozie ha.

Stanza 3
Ayi bu umu-aturu-Ya,
O bu Onye-nche-Ya,
N'obi k'ayi nanu olu-Ya,
O b'ezie n'ayi ahugh Ya. Amen.


Abu 287

Stanza 1
Ma m'biakute Jisus,
O genyem onu;
O genyem obi'uto
Mgb'obim ner'uju.

Chorus
Ma m'biakute Jisus,
Agamanuri;
O ji nwayo nakpo
Umu-nta dikam.

Stanza 2
Ma m'biakute Jisus,
'O gakpobatam;
O hu-kwa-ram n'anya,
Buru nmehi nkem.

Stanza 3
Ma m'biakute Jisus,
O gejid'akam;
O gedurum nwayo
Rue n'ala ka nma.

Stanza 4
N'igwe mu n'umu-nta
Geyi uw'oha;
Agamahu Jisus
N'al'ahu nk'ihe. Amen.


Abu 288

Stanza 1
Jisus, obi-ayi geto Gi
Tutu ayi agbasa,
N'ihi ubochi oma nka,
Jisus, Eny'umu-nta.

Stanza 2
Tiny'okwu-I n'obi o bula,
Negbopur'ayi nmehie,
K'ayi we ghara irapu Gi,
Jisus, Eny'umu-nta.

Stanza 3
Gozie ulo-ayi, nye aka
K'ayi deb'ubochi nso-I;
K'ayi na Gi nano n'el'igwe,
Jisus, Eny'umu-nta. Amen. 


Abu 289

Stanza 1
Jisus, Onye-nchem, nur'olum,
Gozie nwa-I n'abali ta;
Nodu nso nim'ochichiri,
Chebem rue chi-obubo.

Stanza 2
Aka-I durum n'ubochi ta,
Ekelem Gi n'ihi ya;
I nyerem nri, n'uwe, n'ulo:
Na nti ekper'anyasim.

Stanza 3
Gbahara nmehie nkem nile,
Gozie ndi m'huru n'anya;
Mgbe m'nwuru kurum la n'igwe
Ibinyere Gi n'onu. Amen. 


Abu 290

Stanza 1
Jisus, Nke bi m'elu,
Biko, ge ayi nti;
Mgb'ayi dara n'iru Gi
Nur'ol'umu-nta.

Stanza 2
Gi b'Onye Nso n'ezie,
Eze nk'el'igwe;
I geruru ge nti
Mgbe ayineto Gi.

Stanza 3
Ayi b'umu-ntakiri,
Ayi adigh ike,
Onye-nw'ayi, nedu ayi
N'uzo nk'el'igwe.

Stanza 4
Ekwela k'ayi mehie,
Cheb'ayi kw'ubochi;
Wepu nmehie-ayi.

Stanza 5
Mgbe I gakpo ayi la
N'ulo-ayi n'igwe
Ayi geji onu za,
“Jisus ayi nabia.” Amen. 


Abu 291

Stanza 1
Nna, zi nwa-I ikpe ekpere,
Nyem okwu kwesiri ka m'kwue;
Abum nwata, adighm ike,
Amataghm otu m'gesi kwu.

Stanza 2
Otutu mgbe ka m'kpere GI,
Nemechi anya, rub'isi;
Ma le, egwu natum nk'ukwu
N'ejighm obim kpe ekpere.

Stanza 3
Chineke, biko, wepurum
Obi-njo nka n'ihi Jisus;
Nyem obi nk'ekpere nato,
Nke gagu Bible kw'ubochi.

Stanza 4
Gosim otu, n'el'osisi,
Jisus gbar'obara n'ihim;
Me ka m'were onwem nye Ya,
Ka m'kpo njo asi, zere ya.

Stanza 5
Nna, nuru kperem ugbu a,
Debem n'okpuru nchebe-Gi;
Mgbe n'nwuru, biko, wer'obim
La nel'igwe, n'ihi Jisus. Amen.

Abu 292

Stanza 1
Chineke nanom nso,
Nanu nke m'nekwu;
O masiri echichem,
N'olum, na egwum.

Stanza 2
Chineke nanom nso
Nime abali;
O nahu n'ochichiri
Dika n'ehihie.

Stanza 3
Abum nwatakiri,
M'O nom nso mgbe dum;
Ile'anyam, n'okwum, n'obim,
O mazuru ha. Amen.

Abu 293

Stanza 1
Mgbe O gabia, mgbe Ogabia
Ighuko ndi nke-Ya,
Ndi nile-Ya di ok'onu
Nk'O huru n'anya.
Chorus
Dika kpakpand'ututu
Ha ganenwu ocha;
Bu kwaih'eji chon ma
N'okpu-eze-Ya.

Stanza 2
O gachikota ndi nke-Ya
Tinye n'al'eze-Ya
Ndi di ocha, na ndi nenwu,
Nk'O huru n'anya.

Stanza 3
Umu-nta, ndi huru Onye-
-nzoputa-ha n'anya,
Bu ndi-Ya, ndi di ok'onu
Nk'O huru n'anya. Amen. 

Abu 294

Stanza 1
O bu ihe di ebube,
Di ebube kari uche,
Na nwa Chukwu si n'igwe bia
We nwua n'ihi nwata dikam.

Stanza 2
M'amaram n'o bu ezi-okwu;
O ror'onodu ogbenye,
We lua olu, rue uju, nwua,
N'ihi ndi nahugh Ya n'anya.

Stanza 3
Amataghm otu O ji hu
Nwata nadigh ike n'anya;
Ihu-n'anya-Ya zur'oke
Eb'O nwuru igbaputam.

Stanza 4
Anamech'echiche nk'obe,
Mechi'anya, nacho ka m'cheta
Okpu ogwun na ntu ojo,
Na Kraist akpogburu n'ihim.

Stanza 5
M'asi na m'huru onwu-Ya,
Agamahu nani nwanti
Nk'ihu-n'anya ukwu nenwu
Dik'oku n'obi-Ya mgbe dum.

Stanza 6
O di ebube imata
Ihu-n'anya-Ya n'ebe m'no;
Ma nkem kariri ebube!
O dig hike, o Juru oyi!

Stanza 7
Ma m'nacho ihu Gi n'anya:
Jisus, muy'oku nim'obim,
Ka m'nahu Gi n'anya kari,
Rue mgbe m'gahu Gi k'I si di! Amen. 


Abu 295

Stanza 1
Jisus, Onye di nwayo:
Nw'agbogho namagh nwoke
Jisus, nur'olu-ayi.

Stanza 2
Gi, Onye ndi-nch'aturu
Biakutere ikele,
Negbu ikpere n'iru I:
Jisus, nur'olu-ayi.

Stanza 3
Jisus, Nke ndi mar'ihe
Sopururu namgb'ochie,
Neweta ih'ok'onu:
Jisus, nur'olu-ayi.

Stanza 4
Site na npako efu,
Site n'iwe n'ekworo,
N'aghugho na okw'ugha:
Jisus, nazoput'ayi.

Stanza 5
Site n'obi-ume-ngwu,
N'ilefu-ndi'ozo-anya,
N'agu-njo n'anya-ukwu:
Jisus, nazoput'ayi.

Stanza 6
Site na nnupu-isi,
N'ichouzonk'onwe-ayi,
N'ichufu ikp'ekpere:
Jisus, nazoput'ayi.

Stanza 7
N'ihi ih'atu ndu-Gi,
Na nnagide nk'ihe-ngbu,
K'I wetar'ayi nzoputa:
Jisus, nazoput'ayi.

Stanza 8
N'ihi Aha-madu-Gi
Nk'ayi nerubere isi,
Nke ndi-m'ozi neto kwa:
Jisus, nazoput'ayi.

Stanza 9
N'ihi ike-nmeri-Gi,
N'otuto-Gi n'el'igwe,
N'ebere-I ebigh-ebi:
Jisus, nazoput'ayi. Amen. 


Abu 296

Stanza 1
Ihe oma
Nke ututu
Akpotewom n'ura;
Nna, nani Gi,
N'ihu-n'anya,
Nedebe nwa-nta-Gi.

Stanza 2
Ekperem Gi
N'ubochi ta
K'I burum Onye-nche;
Gbahara njom,
Kwe ka m'nebi,
Jisus, n'akuku-Gi.

Stanza 3
Nezu ike
Nime obim,
Mo Nso nke amara;
Ka m'di ka Gi,
M'we jikere
Ihu iru-nso-Gi. Amen. 

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 246 guests and no members online

  • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
  • Ven. Ramsay Okeke
  • Ven. Clifford Nwigwe
  • Ven. CSO Ukachukwu
  • Ven. SUC Ugochukwu
  • Ven. Paul Nwosu
  • Ven. Chima Nwigwe

Rt Rev'd Henry Okeke

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Lent Dates for 2021

Lent Dates for 2021

*ASH WEDNESDAY:* February 17, 2021

*PASSION SUNDAY:* March 21, 2021

*PALM SUNDAY:* March 28, 2021

*HOLY MONDAY:* March 29, 2021

*HOLY TUESDAY:* March 30, 2021

*HOLY WEDNESDAY:* March 31, 2021

*MAUNDY THURSDAY:* April 1, 2021

*GOOD FRIDAY:* April 2, 2021

*HOLY SATURDAY:* April 3, 2021

*EASTER SUNDAY:* April 4, 2021

*EASTER MONDAY:* April 5, 2021

*_Please Kindly Take Note Of This Post & Share To Love One's._*