Second Session Of The Eight Synod Of Diocese Of Ideato, Thursday April 29th - Sunday May 2nd, 2021 @ Cathedral Church Of St. Peter's Ndiawa
The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

2021 Ideato Citywide Crusade With Rev. Dr. Uma Ukpai At the Cathedral of St. Peter's Arondizuogu

The New Canons

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

 

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Calendar

Abu 31
 
Stanza 1
Mgbe m'nele anya n'osisi
Ebe Eze nke ndu nwuru,
Uru akum na nganga nkem,
Agurum ha n'ihe-efu.
 
Stanza 2
Chukwu, ekwelam nya isi
M'obugh n'onwu Kraist, Onye-nwem;
Ih'efu nke natom uto,
Arapuwom ha n'ihi Ya.
 
Stanza 3
Le, site n'aru-Ya nile
Ihu-n'anya nerudata;
O di mgbe eji ogwu me
Okpu-eze di nma otu a?
 
Stanza 4
Ma uwa nile buru nkem,
O zugh inye Ya onyinye;
Ihu-n'anya d'ukwu otu a
Kwesiri inwe ndum nile. Amen.
 
 
Abu 32
 
Stanza 1
Ugwu di n'ebe di anya,
N'azu ot'obodo,
Ebe akpogburu Jisus,
Nke nwuru n'iayi.
 
Stanza 2
Ayi apugh iko akuku
Ihe-nwuta nke-Ya;
Ayi kwere n'o bu n'ihi ayi
K'O huru ahuhu.
 
Stanza 3
O nwuru k'agbahara ayi,
K'ayi we gho ndi oma,
K'ayi la n'igwe n'ikpe-azu,
N'ike obara-Ya.
 
Stanza 4
O digh onhye ozoz puru
Ikwu ugwo nke njo;
Nani Ya pur'imegh'uzo
Nke igwe, k'ayi bata.
 
Stanza 5
O huru ayi n'anya nk'ukwu;
Ayi gahu-kwa-ra Ya,
Tukwas'obi n'obara-Ya,
Nalu olu nke-Ya. Amen.
 
 
Abu 33
 
Stanza 1
Ayi neto Onye nke nwuru
N'el'obe n'ihi ndi-nmehie:
Madu nakwa Jisus emo:
N'ihi nka ayi aju uwa.
 
Stanza 2
Onwu-Ya n'obe nezi ayi
K'ihu-n'anya Chineke ra:
O buru njo-ayi n'osisi,
O wedatar'ayi ebere.
 
Stanza 3
Onwu-Ya nebupu nmehie,
O netinye ndu n'obi-ayi;
O nenye olili-anya,
O neme k'ilu di uto.
 
Stanza 4
O newepu ujo n'obi,
Nagba ndi nadigh ik'ume;
O nachupu egwu ili,
Nye ihe n'ubochi onwu.
 
Stanza 5
Kraist, Onye j'ahuhu d'ilu
Wetara ndi-njo amara,
Ka ndi nil'agbaputara

 Gi rue mgb'ebigh-ebi. Amen
 
 
Abu 34
 
Stanza 1
Nkume mgbe ebigh-ebi,
Kwe ka m'zoro nime Gi;
Ka miri na obara
Nke si n'akuku-I puta,
Buru ih'isacha njom,
Nzoputam n'ike nke-ya.
 
Stanza 2
O bugh olu nke akam
Gemezu iwu nke-Gi;
M'jisiwo'ike mgbe dum,
Nakwa kw'akwa mgbe nile,
H'apugh iwepu nmehiem:
Nani Gi gazoputam.
 
Stanza 3
Agbam aka biakute I,
Amakurum obe-Gi;
Agbam oto nim'obim,
Nyem uwe, nyerem aka;
Abiam n'is'iyi n'inyi;
Onye-nzpoutam, sacham.
 
Stanza 4
Ebe m'nek'ume ndu nka,
Mgbe m'echir'anyam n'onwu,
Mgbe m'gala n'uwa ozo,
Hu Gi n'oche-ikpe-Gi,
Nkume nke ebigh-ebi,
Kwe ka m'zoro nime Gi. Amen.
 
 
Abu 35
 
Stanza 1
Anwurum n'ihi gi,
We wusi obaram,
K'ewe gbaputa gi,
K'i ba na ndu ohu.
Anwurum n'ihi gi;
Gini ka gi merem?
 
Stanza 2
Ejim otut'aro,
N'ik'ogwugwu n'akwa,
Ime ka gi we nwe
Onu ebigh-ebi.
Enyerem arom dum;
Ole ka gi nyerem?
 
Stanza 3
Ulo ihe nke Nnam,
Och'ezem mara nma,
Ka M'rap'ru bia n'uwa
Ino n'ihe-nwuta.
M'rapuru ha n'ih'i;
Gini k'i rapura?
 
Stanza 4
Ahuhu M'huru gi,
Ibu-obi d'ilu,
Ha nanaputa gi
N'onwu ebigh-ebi.
Ahuhu ka M'huru i;
I gahuum gini?
 
Stanza 5
Ewetaram nye gi,
Site n'ulom n'igwe,
Nzoputa na udo,
Na ihu-n'anya nkem.
Akum ka M'wetara i;
I wetaram gini?
 
Stanza 6
Onye-nwem, ka m'nye ndum,
Ka m'nye arom nile/;
Ka m'opu agb'uwa
N'ihi Gi, Chinekem.
Gi nyerem Onwe-Gi;
Le, enyem I onwem. Amen.
 
 
Abu 36
 
Stanza 1
Ge nti! olu ihu-n'anya
Nke nada na Kalvari;
Le, o nagbawa kwa nkume,
Kwaghar'uwa, kpuch'igwe;
“O gwusiwo,”
Nur'olu'Onye-nzoputa.
 
Stanza 2
“O gwusiwo.” Le, ob'uto
Okw'ebube ndia nyere!
Ngozi igwe nenwegh atu
Si na Kraist nerudata.
“O gwusiwo,”
Ka ndi-Ya chet'okwu nka.
 
Stanza 3
“O gwusiwo,” onyinyo dum
Bu nk'iwu mgb'ochie nwere;
Emezuwo nkwa Chineke;
Onw'apugh iy'egw'ozo.
“O gwusiwo,”
Nsi-Ya nwe nkasi-obi.
 
Stanza 4
Ndi-m'ozi, chir'ubo-unu,
Tob'aha Immanuel.
ndi bi n'uwa, ndi bi n'igwe,
Sorornu n'abu nmeri.
Haleluya!
To Nw'aturu Chineke. Amen.
 
 
Abu 37
 
Stanza 1
Obara anu dum, 
Ndi-Ju ji chu aja,
Emegh k'obi ojo di nma,
Ma sachapu njo-ya.
 
Stanza 2
Kraist, Nw'aturu igwe,
Nebupu nmehie-ayi;
Ya bu aja di ok'onu
Kari aja nile.
 
Stanza 3
Okwukwem getinye
Aka-ya n'isi-Gi,
Ka m'neguzo ikwuputa
Ih'ojo dum m'mere.
 
Stanza 4
Nkpur'obim necheta
Ibu nke I buru,
K'akpogidere Gi n'obe,
Na njo-ya di n'isi-I.
 
Stanza 5
Ayi kwere, we nuria
N'ebupuru njo-ayi;
K'ayi gozie Nw'aturu Chukwu,
To ihu-n'anya-Ya. Amen.
 
 
Abu 38
 
Stanza 1
Ge nti! akuko di ebube!
Ozi'oma n'ihi mu na gi:
Na Jisus wetar'ayi ngbahara,
O kwusia ugwo-ayi n'obe.
 
Chorus
Kwere ya, ony'ojo, kwere Ya;
Nara ozi onu ahu;
Tukwasi obi-gi na Jisus,
Nzoputa k'O nenye gi ta.
 
Stanza 2
O zoput'ayi n'onwu k'ayi di ndu,
O me k'ayi gho umu Chukwu;
Otu nsacha di n'ihi ndi-njo:
Nsacha n'obara nke Jisus.
 
Stanza 3
Njo agagh-enwe ike ozo,
O bu ezie n'o ganwa gi;
N'ihi na Kraist, site n'onwu-Ya,
Gemeb'ike nile nke njo.
 
Stanza 4
Ugbu a nara ebere Chukwu,
Gba oso jeku Jisus ta;
O gakpobata onye biara,
O digh onye O gachupu. Amen.
 
 
Abu 39
 
Stanza 1
Ndu di n'ih'ile Ony'akpogburu anya,
Ndu diri gi na mgbe di ugbu a;
Le Y'anya, onye-njo, k'O we zoputa gi,
Ya bu Ony'egburu n'osisi.
 
Chorus
Le! le! k'i di ndu!
Ndu di n'ih'ile Ony'akpogburu
anya,
Ndu diri gi na mgbe di ugbu a.
 
Stanza 2
Gini k'O ji no ka Onye nebupu njo,
M'o buru na ebogh Jisus njo-i?
Obar'isacha njo neru n'aru-Yanya,
Ma onwu-Ya akwugh ugw-gi?
 
Stanza 3
O bugh anya-miri-i m'obu ekpere-gi,
O b'obara nekpuchi nmehie-i;
Ngwa biakute Jisus Onye nebu njo-gi,
Wusi-kwa-ra gi obara-Ya.
 
Stanza 4
Enwela ob'abua, n'ihi na Chineke si
N'o digh ihe foduru ime;
Na O biara otu ugbo na uwa nka,
Lusia olu O malitere.
 
Stanza 5
Ngwa, were onu nara Jisus ososo,
Ndu ebigh-ebi O nenye gi;
Mara na nkpuru-obi-gi apugh inwu,
N'ihi na Jisus di mgbe nile. Amen.
 
 
Abu 40
 
Stanza 1
Ihu-n'anya Jisus jirim,
N'ihu ahuhu n'osisi,
K'O buru Onye-ngbaputam,
Madu apugh iko!
 
Chorus
Ihu-n'anya di ebube!
Ihu-n'anya di ebube!
Ihu-n'anya Jisus jirim,
Madu apugh iko!
 
Stanza 2
O bur'ibu-obi d'ilu,
Le, okpu ogwu O kpuru,
Ka m'we di kwa ndu mgbe nile,
Madu apugh iko!
 
Stanza 3
Udo m'nwere nim'Onye-nwem,
Onye nario n'iru Chukwu,
Olu obara-Ya luru,
Madu apugh iko!
 
Stanza 4
Onu O wetara ndi-Ya,
Iz'ike ayi nenwe na Ya,
Na ezi olile-anya,
Madu apugh iko! Amen.
 
 
Abu 41
 
Stanza 1
Naga! naga dika Eze!
“Hosanna!” k'ebo dum neti;
Onye-nzota, so uzo-Gi
Nk'atusar'igu-nkwu n'uwe.
 
Stanza 2
Naga! naga dika Eze!
N'idi-nwayo ga n'onwu-Gi;
Kraist, nmeri-Gi namalite
N'elu onwu na nmehie dum.
 
Stanza 3
Naga! naga dika Eze!
Usu ndi-m'ozi n'el'igwe
Wer'anya-nwuta lekwasi
Aja ahu nke agachu.
 
Stanza 4
Naga! naga dika Eze!
Ogu-Gi nk'ikp'azu di nso;
Nna, n'och'eze-Ya, nechere
Okpara etere manu.
 
Stanza 5
Naga! naga dika Eze!
N'idi-nwayo ga n'onwu-Gi;
Ruber'ihe-ngb'uwa isi-I,
Wer'ike-Gi, Kraist, bur'Eze! Amen.
 

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 49 guests and no members online

  • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
  • Ven. Ramsay Okeke
  • Ven. Clifford Nwigwe
  • Ven. CSO Ukachukwu
  • Ven. SUC Ugochukwu
  • Ven. Paul Nwosu
  • Ven. Chima Nwigwe

Rt Rev'd Henry Okeke

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Lent Dates for 2021

Lent Dates for 2021

*ASH WEDNESDAY:* February 17, 2021

*PASSION SUNDAY:* March 21, 2021

*PALM SUNDAY:* March 28, 2021

*HOLY MONDAY:* March 29, 2021

*HOLY TUESDAY:* March 30, 2021

*HOLY WEDNESDAY:* March 31, 2021

*MAUNDY THURSDAY:* April 1, 2021

*GOOD FRIDAY:* April 2, 2021

*HOLY SATURDAY:* April 3, 2021

*EASTER SUNDAY:* April 4, 2021

*EASTER MONDAY:* April 5, 2021

*_Please Kindly Take Note Of This Post & Share To Love One's._*