Second Session Of The Eight Synod Of Diocese Of Ideato, Thursday April 29th - Sunday May 2nd, 2021 @ Cathedral Church Of St. Peter's Ndiawa
The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

2021 Ideato Citywide Crusade With Rev. Dr. Uma Ukpai At the Cathedral of St. Peter's Arondizuogu

The New Canons

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

 

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Calendar

Abu 368

Stanza 1
Nna nk'ihu-n'anya, Gi
B'Onye-nwe ndu;
Gi pur'isi n'elu
Nye ya Ugbu a.
Ndu nke di omimi,
Bu ezi ndu;
Ndu nke nadigide
mgb'ebigh-ebi.

Stanza 2
K'uch'ayi nadi ohu
Kwa-ubochi;
Sacha njo zor'ezo,
'ayi ghar'ida.
Ndu nke-Gi zur'ezu
Di kwa ohu;
Site n'aka ohu;
Site n'aka nke-Gi
K'ayi nwe ngozi.

Stanza 3
Nna nk'ihu-n'anya,me
K'ayi namata
Ka I si nakpo ayi
Kar'ihe dum:-
K'ayi fe Gi ofufe,
Nekp'ekpere,
Eb'ayi nwere ndu-Gi
Nk'ebigh-ebi. Amen.


Abu 369

Stanza 1
Chineke bu Ony'Okike;
O kere ihe dum;
N'igwe nile n'uwa nile
K'agahu olu-Ya.

Stanza 2
K'ayi gua ihe ole-n'ole
N'etiti olu-Ya;
N'ihi n'ebigh-ebi ezugh
Iguko ha nile

Stanza 3
Na mbu O si, “Ka ihe di”:
Ma, le, ihe we di;
O kere mbara el'igwe,
Ke kwa al'akoro.

Stanza 4
O kere osisi nile
Nke di nim'ok'hia,
Yikwasi ha nma dik'uwe
Na mkpuru di'ich'iche.

Stanza 5
Lekwasi anyanwu anya,
Onwa, na kpakpando:
I gatu egwu-Ya kari,
Bu Chukwu-Okike.

Stanza 6
O ker'anu nakpu akpu,
N'an'ufe di n'elu;
O kpu'olu-Ya okp'eze
Site n'ikpu madu.

Stanza 7
Madu nka k'O yikwasiri
Nghota n'amam-ihe,
Ka madu we me uche-Ya,
Bu Onye kere Ya.

Stanza 8
K'uwa rapu npako-ya, we
Sopuru Chineke,
K'o we diri ya nma ugbu a,
We rue mgb'ebigh-ebi. Amen.


Abu 370

Stanza  1
Jisus, Nw'amuru ta
N'obi di um'ala,
Ibu Onye-nzoputa nke madu,
K'I were Chukwu
Gosi ora madu.

Chorus
Bianu, soro tobe Ya;
Bianu, soro tobe Ya;
Bianu, soro tobe Ya, Kraist,
Eze-ayi!

Stanza 2
Mgb'amuru Gi n'uwa,
O bugh n'ok'ebube;
M'amu-kwa-ra Gi dika ogebye;
Ulo nke anu
K'eb'obibi-Gi di.

Stanza 3
Kpakpando putara,
Nke kor'akuku-Gi
Gwa ndi mar'ihe n'amuru Eze;
Ha si n'ulo-ha
Bia kpo isi ala.

Stanza 4
Ndi-nche no n'ozara
Neche aturu-ha,
Ha huru ihe-Gi nenwusa ha;
M'ozi ziri ha
Ozi-oma nk'udo.

Stanza 5
Ha jere Betlehem
Otu agwara ha;
Ha nyere Chineke, Nna, otuto
N'ihi amara
Nke O mere madu.

Stanza 6
Usu nke ndi-m'ozi,
Mhb'amuru Gi, Eze,
Bur'abu otuto nye Chineke:
“Otuto n'elu,
Udo di n'el'uwa.”

Stanza 7
Kraist, Onye-ndumodu,
Ta k'ayi nekele Gi
Na I ji ihu-n'anya bia n'uwa:
Chukwu bu Dike,
Onye-isi udo.

Stanza 8
Jisus, ayi neto Gi,
Nwa, Ony'amuru ta,
Neto Gi, Eze nk'uwa n'el'igwe;
K'ayi soro ndi nso
Na'yo mgb'ebigh-ebi. Amen


Abu 371

Stanza 1
Baba, baba, Ihe'oma, 
Nne, nne, nne, nne,
Ih'oma, 
Ge kwa nti ka m'gwa gi
Ih'oma, 
Ihe mere n'uwa, na mgb'ochie, 
Di kw'iju-anya,
Ih'oma.

Chorus 
Chinek'ukwu
Kel'Ez'ayi, kel'Ez'ayi, kel'Ez'ayi. 
Ony'bube,
Kel'Ez'ayi, kel'Ez'ayi, kel'Ez'ayi. 
Nna ukwu,
Kel'Ez'ayi, kel'Ez'ayi, kel'Ez'ayi. 
Onye-ndum-odu,   
Kel'Ez'ayi, kel'Ez'ayi, kel'Ez'ayi.

Stanza 2 
Ndi-nch'aturu,
Ih'oma, 
No n'ozara,
Ih'oma, 
N'abali ahu,
Ih'oma, 
Ha we le anya,
Ih'oma,   
M'ozi ridata,
Ih'oma,

Stanza 3 
O we si ha, Ih'oma, 
Atul'egwu, Ih'oma, 
Ozi ahu bu, Ih'oma, 
N'amur'Eze-ayi, Ih'oma. Amen.

Abu 372

Stanza 1
Jisusb biara ka O gbaput'ayi;
Ufodu madu we kpo Y'asi,
Nihi na O neme ez'ihe;
Ha we kpogbue Ya n'el'osisi.

Chorus
O no n'elu obe,
Bu ezi Onye-nw'ayi,
Nahu ok'ahuhu.

Stanza 2
Onu apugh ikwu ahuhu
Na ihe-nwuta di ich'iche
Nke Kraist Onye-nw'ayi nagidere,
K'O we topum n'agbu Ekwensu.

Stanza 3
Le Jisus kO no n'el'osisi!
Ihe-ihere di ich'iche
Nke ndi ajo madu mere Ya;
Onye-nw'ayi nwere natchi-obi.

Stanza 4
Le apa-ntu anya n'aka-Ya,
N'ube ha mara Ya n'akuku!
Ha nyere Ya manya gbar'uka:
Jisus nagidere ihe dum.

Stanza 5
Jisus rioro Chukwu aririo
K'O gbahara ndi kpogburu Ya,
Ebe h'amagh ihe ha neme.
I huwo ihu-n'anya Jisus?


Abu 373

Stanza 1
Enyim, bia, nu akuko
Nke ihu-n'anya uku.

Chorus
Jisus nwuru, O nwuru,
N'ihim, gi, na madu dum.

Stanza 2
Madu nile bu ndi-njo
N'anya Chineke di nso.

Stanza 3
Jisus, Okpara nke Nna,
Huru ayi n'anya ri-nne.

Stanza 4
Jisus biara n'uwa nka
K'O we zoputa ndi-njo.

Stanza 5
Madu kporo Ya asi,
O bu ezie n'O di nma.

Stanza 6
Akpogburu Ya n'obe
N'ihi ayi, bu ndi-nmehie.

Stanza 7
Jisus Kraist di no ike
Izoputa gi onwe-i.

Stanza 8
Nwa-nnem nwoke, nwa-nnem nwayi,
Biko, kwere Ya ugbu a. Amen.

Abu 374

Stanza 1
Ubochi nk'ir'uju!
Jisus no n'el'obe
Nahu ok'ahuhu
N'ihi ayi ndi-nmehie.

Stanza 2
Nelegide Y'anya,
Bu Onye nenwegh njo!
O natachi obi
N'ihi ayi ndi'nmehie.

Stanza 3
O bu nmehie madu
K'O nebupu n'obe;
O kwer'inwu anwu
N'ihi ayi ndi-nmehie.

Stanza 4
Amara Ya ube,
Nemegh ih'o bula;
M'emere ihe ndia
N'ihi ayi ndi-nmehie.

Stanza 5
Biko, kwere na Ya,
B'Onye nwuru n'obe!
O ji ebere nwua
N'ihi ayi ndi-nmehie. Amen.


Abu 375

Stanza 1
ALELUYA! ALELUYA! ALELUYA!
K'ayi nuria onu n'ezie ta;
Kraist esiwo n'onwu bilie,
Wetar'uwa ngbahara njo:
Aleluya!

Stanza 2
Kraist b'Onye mbu nke biliri,
O meriri onwu n'ili;
K'ayi ghar'itu egwu ozo:
Aleluya!

Stanza 3
Ike onwu agwuwo ta,
Ili adigh ire ozo;
Otuto diri Eze-ayi!
Aleluya!

Stanza 4
Kraist, Onye-oma, di ndu ta,
Onye-nzoput'ayi biliri;
K'ayi nuria onu nime nka:
Aleluya!

Stanza 5
Uboch'ato k'O no n'ili,
We si n'onwu bilie ozo,
Nye-Ya ike nblilite:
Aleluya!

Stanza 6
Nmehie enwegh ike ozo,
Ike nk'Ekwensu adawo;
Tobenu O-meri-onwu:
Aleluya!

Stanza 7
Otuto, n'ebube, n'ike,
Diri Kraist, Ony'ayi neto ta;
Kraist, Onye-nmeri, bu Eze:
Aleluya!  Amen.


Abu 376

Stanza 1
N'uboch'analegh anya-Ya,
Ka Jisus Onye-nw'ayi gabia;
O digh ony'o bula mara
Mgbe Jisus Onye-nw'ayi gabi.

Chorus
Dika ony'ori si abia n'abali
Ka Jisus Onye-nw'ayi gabia;
N'oge dikari nta, n'otu ntabi'anya
Ka Jisus Onye-nw'ayi gabia.

Stanza 2
Dik'amuma mgbe o gburu,
Ka Jisus Onye-nw'ayi gabia;
Mgbe-njikere agagh-adi
Mgbe Jisus Onye-nw'ayi gabia.

Stanza 3
Ndi b'ozu geb'uzo bilie,
Mgbe Jisus Onye-nw'ayi gabia;
Ayi ganu opi Chineke,
Mgbe Jisus, Onye-nw'ayi gabia.

Stanza 4
Umu hineke, niche nche
Mgbe Jisus Onye-nw'ayi gabi;
K'ayi nile zute Ya n'elu,
Mgbe Jisus Onye-nw'ayi gabia. Amen.

Abu 377

Stanza 1
Nna, meghe obi-ayi
Inu okwu nke-Gi;
Ka site n'ime ya
ayi we bur-umu-Gi.

Stanza 2
Wepu adigh-ike
Nke netufu okwu-I;
Tinye Mo Nso nke-Gi
Nim'obi-ayi nile.

Stanza 3
Me k'ayi debe okwu
Nke ayi ganu ugbu a;
Chup'ajo ony'ahu
Nke narafu ndi-Gi.

Stanza 4
Zitere ayi Mo Nso,
K'O nezi ayi kari
Ime uche nke-Gi
N'ikwere Ozi'oma. Amen.


Abu 378

Stanza 1
N'ulo-Gi, Chineke,
Nodu nso ayi;
N'ebe ayi zukoro,
Nodu nso ayi.
Me k'ayi kwuputa njo
Nim'okwu, n'echiche,
N'omume-ayi nile:
Nodu nso ayi.

Stanza 2
Nye ayi k'ayi nuwe nu
Okwu-nso-Gi;
Nye ayi obi-nghota
N'Okwu-nso-Gi.
Ka Testament abua
Buru ogwu  d'ire
N'isachapu njo-ayi:
B'Okwu-nso-Gi.

Stanza 3
K'ayi were obi-ayi
To aha Gi;
Egbugbere-onu
Agagh-ezu.
K'Ab'Om'ayi nagu,
N'abu nke ayi nabu,
Ka ha dum negosi
Otuto-Gi.

Stanza 4
Ayi geji ekele
Biarue nso Gi;
Nime ekpere-ayi
Biarue nso ayi!
Chineke, ekwela
Ka ihe o bula
Gbochie ony'o bula
N'ibia nso Gi.

Stanza 5
Mgb'ayi lara n'ulo-ayi,
K'nefe Gi;
N'okwu na n'omume,
K'ayi nefe Gi.
Ka ndu-ayi n'uwa nka
Di otu I sic ho,
K'ayi we rue n'el'igwe,
Fe Gi mgbe dum. Amen.

Abu 379

Stanza 1
Chineke, me k'okwu-Gi,
Nk'aghara n'obi-ayi,
We pue, mi kwa nkpur'oma
Nke ndu ebigh-ebi;
Ka mgb'ayi galata n'igwe,
K'I kele ayi”Ndewo!”
Ayi we biye-kwa-ra Gi
Dika ezi ndi-Gi..

Chorus
K'ayi bua Aleluya,
K'ayi kele Chineke,
N'ihi ih'oma nile nke O
mere ayi!
K'ayi tobe Chineke
N'ihi okw'oma-Ya,
Nke O nyere madu k'ayi we
rie, di kwa ndu.

Stanza 2
Ekwela ka Ekwensu
Tuturie okwu-Gi,
Nk'agahr'ugbu a n'obi-ayi,
Nke ndu ebigh-ebi;
Mo Nso, bu Ony'ozizi
Ih'omimi Chukwu,
Biko, deb'okwu-nso nka
Nime obi nke-ayi.

Stanza 3
Chukwu, ayi efesiwo
Ofufe-auyi nke ta,
We jiker'ila n'ulo,
N'etiti ndi'ulo-ayi;
Biko, bur'Onye-ndu-ayi
N'ilus'Ekwensu ogu:
Ndi o ji me ih'olu
D'ike, ba kwa uba.

Stanza 4
Chineke, biko, nara
Ofufe-ayi nke ta;
Gbaghar'ih'ojo nile
Ayi mere n'ulo-Gi;
Biko, gozie ayi n'ebea,
Gozie madu nile;
Gozie ndi b'umu-nne-ayi,
Ndi no n'ulo niche. Amen.Abu 380

Stanza 1
Mo so nke ihu-n'anya,
Onye si n'el'igwe bia
K'I we nye ndi otu-Gi
Onyinye nke di ngozi:
Biko, bia n'ebe a ozo,
Ebe, umu-I nezuko.

Stanza 2
Site na Baptism nke-ha,
N'ubochi nile rue ta,
Gi bu ezi onue-ndu,
Ony'ike nadigh-agwu;
Site ta we rue n'onwu
I ganabu Enyi-ha.

Stanza 3
Nye ha ihe ka ha hu,
Nye kwa ndu n'ezi-okwu;
Doputa ha n'onwunwa,
Ka ha ju njo kw'ubochi;
Nye ntach'obi n'okwukwe,
N'ikp'azu nye okp'eze! Amen.


Abu 381

Stanza 1
Chineke nke ebere,
Buru olu umu-Gi;
Ka iru-Gi mukwasi
Obi nke ndi-Gi nile.

Stanza 2
Biko, me k'ayi necheta
Na Kraist biara n'ihi ayi,
K'O we sachapu njo-ayi,
K'ayi na Gi we di n'udo.

Stanza 3
Zitere ayi Mo Nso-Gi
Ime k'obi ayi di oku,
K'ayi we necheta mgbe dum
Ihu-n'anya ukwu-Gi.

Stanza 4
Mgbe obi-ayi gakpafu
N'uzo nk'ezi-omume,
Biko, were amara-I
Nedughachi ayi n'udo. Amen.


Abu 382

Stanza 1
Chukwu, nyere ayi aka
K'ayi nwe ihu-n'anya;
Nime ndu-ayi n'uwa nka
K'ayi nwe ihu-n'anya.
Mgbe madu nesogbu ayi,
Nacho k'ayi rapu Gi,
Cheta n'ihe nakp'ayi bu
K'ayi nwe ihu-n'anya.

Stanza 2
Ayi g'edebe iwu-Gi
Mgb'ayi nwer'ihu-n'anya;
Okpu-eze gabu nk'ayi
Mgb'ayi nwer'ihu-n'anya.
Na nhuj'anya n'onwunwa
N'ize-ndu na nkpagbu,
Ayi gad'ike mgbe nile
Mgb'ayi nwer'ihu-n'anya.

Stanza 3
Mo Nso, biko, duru ayi
Rue n'al'eze nk'igwe;
K'ayi je ije-ayi n'udo
Rue n'al'eze nk'igwe.
K'ihu-n'any'ayi di oku
Nk'ayi geji ga n'uzo;
Otu a k'ayi gananuri
Rue n'al'eze nk'igwe. Amen.


Abu 383

Stanza 1
Chineke, biko, chebe
Ndi nk-Gi oge nile:
Ozizi di ich'iche
Juputar'uwa ugbu a.

Stanza 2
Kpobata madu nile,
Ndi kpafuru n'ezi'okwu-I;
K'ochicho nk'anu-aru
Ghara imeri nke-Gi.

Stanza 3
Ndi nacho uzo-I n'ezie,
Nye ha amara nke-Gi,
Ka ha ghota ezi'okwu-I,
We neme uche-nso-Gi.

Stanza 4
Nye ndi-ozi-Gi nile,
Ihu-n'anya-Gi n'uba,
Ka umu-aturu-Gi
We nana nti n'olu-ha.

Stanza 5
K'omiko-Gi di ukwu
Gboro ndi-Gi nkpa nile;
Ka olu-ebere-Gi
Newetar'ayi ok'uru. Amen.


Abu 384

Stanza 1
Ayi nacho ihu Jisus,
Nk'amuru n'ul'anu,
K'O si wedat'Onwe-ya:
Onye-nwe ndi-eze.
K'ayi hu Ya, k'ayi hu Ya,
K'ayi hu Ya n'ul'anu,
Soro  Ya wedat'onw'ayi,
K'O we dub'ayi n'igwe.

Stanza 2
Ayi nacho ihu Jisus,
K'O neto n'amara
N'amam-ihe kwa n'ebe
Chukwu na madu no.
K'ayi hu Ya, k'ayi hu Ya,
K'ayi hu Ya k'O neto,
Soro Ya to n'amara,
K'O we dub'ayi n'igwe.

Stanza 3
Ayi nacho ihu Jisus,
K'O nagwo ndi-oria,
K'O negos'ihu-n'anya
N'ebe madu dum no.
K'ayi hu Ya, k'ayi hu Ya,
Hu ihu-n'anya-Ya;
K'ayi negos'ihu-n'anya
N'ebe madu dum no.

Stanza 4
Ayi nacho ihu Jisus,
Ya na ndi-ozi-Ya,
Ka ha nekwusa Ozi
Nk'al'eze Chineke.
K'ayi hu ah, k'ayi hu ha
Nekwusa Ozi'oma,
K'ayi we sonye n'oyu-ha,
K'al'eze-Ya we bia.

Stanza  5
Ayi nacho ihu Jisus,
K'O no n'elu obe,
K'ayi nwua n'ebe nmehie di,
Di ndu n'ezi omume.
K'ayi hu Ya, k'ayi hu Ya,
K'ayi hu Ya n'el'obe,
Soro Ya bilie n'onwu,
Soro Ya la n'igwe. Amen.


Abu 385

Stanza 1
Ayi aghagh igabiga
Otutu nkpagbu n'uwa,
We ba n'al'eze Chukwu,
Nke bu nani ezi'udo.

Stanza 2
K'ayi zitu ibu nile,
Chupu njo ndi n'aru-ayi,
K'ayi gbaba oso nke ndu,
Nk'edebere n'iru ayi.

Stanza 3
K'ayi soro nahuj'anya
Dik'ezi ony'ogu Kraist,
Nke bu onye zur'oke
Nim'ahuhu di ukwu.

Stanza 4
Mgbe ayi husir'ahuhu,
O foduru nwa oge,
Onye kpor'ayi, bu Chukwu,
Geme ayi ndi zur'oke.

Stanza 5
Udo diri umu-nn'ayi,
Ihu-n'anya, n'okwukwe,
Site n'aka Chineke,
N'Okpara-Ya, Jisus Kraist. Amen

Abu 386

Stanza 1
Eguzowom n'on'uz'obi,
Eguzowom n'on'uz' obi,
Onye obula nke ge meghe uzo,
Agamabakute Ya.

Stanza 2
Onye ahu nemeri,
Onye ka M'genye
Nkpuru si n'osisi nke ndu ka o rie,
Bu nke di na Paradais.

Stanza 3
Onye ahu nemeri,
Onye ahu nemeri,
Aghagh-emejo ya site n'aj'onwu,
Bu onwu nk'abua ahu.

Stanza 4
Onye ahu nemeri,
Agenye y'aha ohu,
Nke o digh ony'obula matara ya,
M'obugh onye nara ya.

Stanza 5
Onye ahu nemeri
Geyi uwe di ocha;
Aha-ya ka M'gekwuputa n'iru Nnam,
Na n'iru ndi-m'ozi-Ya.

Stanza 6
Onye ahu nemeri,
Onye ahu nemeri,
Agamekwe, k'o nonyerem n'och'ezem,
Dika Mu nonyere Nnam. Amen.

Abu 387

Stanza 1
Jisus, Eze neme udo,
Nke negbochi njo-ayi nile,
O bu Gi k'ayi nakpoku ta:
Nuru aririo ayi nario.

Stanza 2
N'ubochi nile gar'aga,
N'ihi ekwegh-ekwe nke-ayi,
Ayi rapuru is ouzo-I:
Kraist, agbakutal'ayi azu.

Stanza 3
Ndi nile zukoro n'ebe a
Wetara anya-miri-ha,
Nacho k'I kasie ha obi:
Onye-nw'ayi, nanonyere ha.

Stanza 4
Nonyere ayi nim'olu-ayi;
N'ebe o bula nk'ayi gano
Kwe k'ayi nile necheta Gi,
Onye mazuru ihe dum.

Stanza 5
Nn'ayi, gozie ayi nile n'ebe a,
Nye ayi Mo Nso Nke gedu ayi
Iwere Ozi-Oma-Gi
Zi ndi nke nakanugh okwu-I.

Stanza 6
K'okwu nile nke onu-ayi,
Na ntughar'uche nk'obi-ayi,
Bur'ihe di uto n'iru-I,
N'oge nka we rue mgbe nile. Amen.


Abu 388

Stanza 1
Nka bu oge ekpere,
Ayi biar'igbu ikpere,
Ayi nile bu ndi-nmehie;
Nuru olu-ayi.

Stanza 2
Mgb'ochie nmehien di uto,
Obi-ayi di aghugho,
Ihe nile joro njo:
Nuru olu-ayi.

Stanza 3
Ma ugbu a ayi dum nanu
Olu ukwu Kraist luru,
K'O si cho ndi fur'efu:
Nur olu-ayi.

Stanza 4
Site n'Okwu O kwuru,
N'ihi Okpara O bu,
N'ihi onwu nk'O nwuru:
Nuru olun ayi.

Stanza 5
Kwa'ubochi k'ayi nanwa
Irap'uzo Ekwensu,
K'ayi so Kraist na okwu-Ya:
Nuru  olu-ayi.

Stanza 6
Ayi zubere ez'ihe,
Ma ih'ojo k'ayi neme;
Biko, mer'ayi ebere:
Nuru olu-ayi.

Stanza 7
Nedu ayi nim'uwa nka,
Ka mgbe ayi nile gala,
K'ayi rue ulo-I n'udo, Nna:
Nuru olu-ayi. Amen.

Abu 389

Stanza 1
Umu-nnam, unu bia ge nti
N'ozi-oma, ozi Chukwu,
Nke ayi nile zukoro ta
Ikwusa ya n'akuku dum.

Stanza 2
Ndinyom, unu nile bia kwa,
Ozi ahu di-kwa-r'unu;
O digh onye gagonari
Ez'ihu-n'anya nke Chukwu.

Stanza 3
Umu-nta, obi obi-oma,
Jisus nwer'ozi nye unu:
Nwat'O bula nwer'olu-ya,
Olu ihu-n'anya nke ya.

Stanza 4
Ozi nka bu IHU-N'ANYA,
Nke Jisus ji nario ayi dum.
Gini ka unu nechere?
Jisus nacho izop'unu. Amen.


Abu 390

Stanza 1
N'ihi na Chukwu hur'uwa n'anya,
K'O ji we nye otu Okpara-Ya
Nke O mutara, n'ihi ayi nile;
K'onye o bula nke kwere na Ya
We ghara ila n'iyi, kama ya
K'onye ahu nwe ndu ebigh-ebi.

Chorus

Chineke-ayi bu ihu-n'anya:
K'ayi nahurita onw'ayi n'anya;
Chineke-ayi bu ihu-n'anya:
K'ayi nogide kwa n'ihu-n'anya.

Stanza 2
Chineke bu uzo hu ayi n'anya;
O bugh ayi huru Chineke n'anya,
Ma Ya onwe-ya huru Chineke n'anya,
Zie Okpara-Ya k'O buru aja
Ijuru Ya obi n'ihi njo-ayi,
Na n'ihi nmehie nke uwa nile. Amen.


Abu 391

Stanza 1
Onye gewer'onwe-ya nye Chineke?
Jisus nacho ndi geje
Gebur'okwu nke ndu gwa ora madu:
Nwa-nnem, zam ma I geje?

Chorus
Okwu nke ndu!
Neburu okwu nke ndu.
Anah'unu k'oriona nim'uwa,
Neburu okwu nke ndu.

Stanza 2
Eji onu-ahia we gbata unu,
Unu enwegh onw'unu:
Onye-nwe-i
nakpo I k'I rap'ihe nile
Soro Ya nalu olu.

Stanza 3
Unu bu ndi ji Chineke ok'ugwo,
Ji kwa madu-ib'unu;
Kwue m'unu gesso Nw'aturu, bu Jisus,
N'ebo bula O neje? Amen.


Abu 392

Stanza 1
Nn am. nuru ekperem
Tutu m'zuru ike;
O bum, nwa-nta nke-Gi,
Biko, nyem ngozi nke-I.

Stanza 2
Gbahara njom nile,
Kwe ka m'raru ura
N'udo n'abali nka,
We rue mgbe chi gabo.

Stanza 3
Nyerem aka mgbe dum
Ka m'nahu Gi n'anya,
Ka m'neme kwa uche-I
Kari ka m'si eme.

Stanza 4
Nnam, lekwasim anya
Tutu m'zuru ike;
O bum, nwa-nta nke-Gi,
Biko, nyem ngozi nke-I. Amen.


Abu 393

Stanza 1
Gini k'umu-nta genye
Onye-nw'ayi Kraist Jisus ta,
N'ihi ebere-Ya dum,
N'ihi ngozi O nenye?
Ihu-n'anya di ukwu!
Ebere di ok'onu!
Ha genye Ya obi-ha,
O geme ka ha di'ocha;
Ha genye Ya onyinye
O bula nke ha nwere.

Stanza 2
Gini k'umu-nta geme,
N'inye Jisus onyinye,
Onye nke nechebe ha,
Onye nke nenye ha nri?
Ebube nke di ukwu
Amara di ok'onu,
K'O ji nagozi ha dum.
Gini k'umu-nta geme?
Ha geto Ya otuto
N'ihi n'O nenye udo.

Stanza 3
Gini k'umu nta geji
Aka-ha n'ukwu-ha me?
Onu-ha gekwu gini
Igosi ihu-n'anya?
Ha ganagu Bible Nso,
Ha ganeso kwa uzo
Kraist Jisus, Onye-nwe-ha,
Nakpoku aha nke-ya;
Ka ha bia so Jisus ta:
Ha geso Ya la n'igwe. Amen.


Abu 394

Stanza 1
Chukwu di nso, ayi ekele I
Ka I si we nagb'ayi ume,
Nye kw'ayi aru-ike na nka
Ayi ji lu olu ubi-ayi.

Stanza 2
Ayi nekelekwasi Gi, Nna,
N'ihi ike nk'I nyere ayi
Iwe owuwe ih'ubi,
N'onu, n'udo, n'aru-ike.

Stanza 3
Ugbu abu oge oriri,
Obi'uto k'ayi ji zukota
Irio Gi k'I nonyere ayi
N'it'egwu, n'oriri, n'onu.

Stanza 4
Otuto nile diri Nna,
Di-kwa-r'Okpara-Ya di nso,
Na Mo Nso, ezi Onye-ndu,
We rue n'uwa ebigh-ebi. Amen.

Abu 395

Stanza 1
Ekelem Gi, Nnam, Chinekem,
Otutu ihe K'I nyerem,
Abum nwa nke-Gi, lekwasim,
Nara ekelem Onye-nwem.

Obim nanu onu nk'ukwu,
Nabukuru Gi n'ezi'abu.
Ahuwom ubi na nkpuru-ya, na nri k'o bu,
Imewo.

Ahuwom akwukwo nepu ohu, uto k'obu,
O di nma.
Ahuwom nnunu n'anumanu, n'azu-ndu kwa,
I kere ha.

Ahekere na ji, Manu n'akidi, Nkwu na oji,
Osisi nile na nkpuru ha nami kw'aro,
Neto Gi, Ony'oma, Ony'ebube!

Stanza 2
Nd'uzu nakpu ogwuji,
Ih'ozo aneji n'olu ubi,
Umu-nwayi nakp'ute na nkata,
Osisi ka ndi-nka nalu kwa,

Ndi nagbaso ihe ndi-beke,
Nma k'olu di n'anya-Gi.
I huwo ihe Chukwu kere, n'otuto k'o bu?
To aha-Ya.

I huwo nmeso oma-Ya, n'o di ukwu?
Gozie Ya.
I huwo n'amara-Ya di ebigh-ebi?
Cheta nka.

O nyer'ayi umu, Imu-nn'ayi n'eyi,
N'ihu-n'anya-ha,
Gozienu Chukwu n'ebe nile O nachi,
Chinekem, Onye-nwem, Nonyerem!

Abu 396

Stanza 1
Ta k'ayi nile nanuri,
Ayi nenwe ih'oriri;
Ayi nekele Chukwu-ayi
N'ihi olu O lur'ayi.
Bianu, sor'ayi kele Ya:
Ya ker'el'igwe n'ala,
Nye kwa ayi miri n'anwu,
K'ayi rie ihe yi luru.

Stanza 2
Ayi neso iwu ukwu
Chineke nyere ndi-Ju,
Ka ha nile neweta,
Tutu er'ih'o bula,
Nkpuru mbu nke mara nma,
Che ya n'iru Chukwu-ha,
K'o buru ih'ekele
Nye Gi, Onye nyer'enye.

Stanza 3
Chukwu, ayi ekele Gi,
O bugh nani n'ihi nri,
M'ayi necheta onyinye
Kariri ndu-ayi nile:
Jisus, Onye-nzoput'ayi,
Onye nwuru n'ihi ayi:
Ya k'ayi Ji nario Gi, Nna,
K'ayi fe Gi ka ezi nwa. Amen.

Abu 397

Stanza 1
Kraist, Onye nenyer'ayi aka
Ichoput'otutu ihe
Ije me ka ndu-ayi di nma:
Na nti n'olu ekpere-ayi.

Stanza 2
Mgbe I no nime uwa nka,
I nyere ndu n'aru-ike:
Ndi kpuru isi nah'uzo,
Ndi-ngwuro nag'ije nk'oma.

Stanza 3
Biko, nye ndi-dibia ike,
Ka ha wenagwo nriria dum,
Ka umu-Gi we no n'onu,
Ha we nenye Gi otuto.

Stanza 4
Ma mgbe ha nad'ike n'aru,
Biko, ka mo-ha di kw'ike;
ha we buru ndi zur'oke,
We lakute I mgbe ndu gagwu.

Stanza 5
Kasie nd'oria nile obi
Mgbe olil'anya gwusiri;
Nye ha okwukwe sir'ike
Mgbe ike ndu nka gwuru ha. Amen.

Abu 398

Stanza 1
Tutu ayi ejikere ije nke-ayi,
Ayi mara na Gi b'onye gedu ayi;
N'oge ayi garapu, biko, duru ayi:
Nani Gi k'ayi natukwasi obi.

Stanza 2
O buru n'ayi ewere ukwu neje,
Biko, chupur'ayi ndi ajo madu;
Ekwela k'ajo anu zu ayi n'uzo:
Ayi nario Gi k'I nuru olu-ayi.

Stanza 3
O buru n'ayi ewere moto neje,
Biko, bur'Onye gedu ayi n'uzo;
Ekwela Ekwensu meru ayi aru:
Nonyere onye nke nanya moto.

Stanza 4
Nime ugbo-miri, nedugide ayi
Tinyua ebili dum di na miri;
Mechie onu ajo anu di na ya:
Gi Onye mere k'ebili dajua.

Stanza 5
N'ebe o bula  ayi no, nechebe ayi:
Onye gazoput'ayi m'obugh nani I?
Gi bu Onye-inye'aka nke umu Gi:
Biko, nedebe umu-Gi n'udo. Amen.Abu 399

Stanza 1
Agamenye unu obi ohu,
Agamenye unu obi ohu,
Agamenye unu obi ohu,
Tinye kwa mo ohu nime unu.

Stanza 2
M'gewezuga obi nkume-unu,
M'gewezuga obi nkume-unu,
M'gewezuga obi nkume-unu,
Nye unu obi nke anu-aru.

Stanza 3
Agametinye Mom nime unu,
Agametinye Mom nime unu,
Agametinye Mom nime unu,
Unu we debe ikpem, neme ha. Amen.

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 206 guests and no members online

  • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
  • Ven. Ramsay Okeke
  • Ven. Clifford Nwigwe
  • Ven. CSO Ukachukwu
  • Ven. SUC Ugochukwu
  • Ven. Paul Nwosu
  • Ven. Chima Nwigwe

Rt Rev'd Henry Okeke

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Lent Dates for 2021

Lent Dates for 2021

*ASH WEDNESDAY:* February 17, 2021

*PASSION SUNDAY:* March 21, 2021

*PALM SUNDAY:* March 28, 2021

*HOLY MONDAY:* March 29, 2021

*HOLY TUESDAY:* March 30, 2021

*HOLY WEDNESDAY:* March 31, 2021

*MAUNDY THURSDAY:* April 1, 2021

*GOOD FRIDAY:* April 2, 2021

*HOLY SATURDAY:* April 3, 2021

*EASTER SUNDAY:* April 4, 2021

*EASTER MONDAY:* April 5, 2021

*_Please Kindly Take Note Of This Post & Share To Love One's._*