Second Session Of The Eight Synod Of Diocese Of Ideato, Thursday April 29th - Sunday May 2nd, 2021 @ Cathedral Church Of St. Peter's Ndiawa
The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

2021 Ideato Citywide Crusade With Rev. Dr. Uma Ukpai At the Cathedral of St. Peter's Arondizuogu

The New Canons

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

 

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Calendar

Abu 62
 
Stanza 1
Tutu Jisus ala n’igwe,
Orapuru ndi-Ya
Onye-ndu, bu Onye-nkasi,
K’O biyere’ayi.
 
Stanza 2
O biara n’oyiyi nduru,
Nke gbasara nku-Ya;
Iwus’udo n’ihu-n’anya
N’elu uwa.
 
 
Stanza 3
O ji ire oku ndu bia,
Izi ndi-Ya ihe;
N’ike nka anahugh anya
Dik’ifufe.
 
Stanza 4
O biara inye ayi ike,
Ony’obia amara;
Obi o bula kwere Ya 
Bu ulo-Ya.
 
Stanza 5
Olu nwayo-Ya k’ayi nanu
Dik’ifuf’anyasi;
Nanapu ayi nmehie n’egwu,
K’ayi chet’igwe.
 
Stanza 6
Ezi omume nk’ayi nwere,
Nmeri njo o bula,
Echiche oma nile bu
Nani nke-Ya.
 
Stanza 7
Mo nk’idi-ocha n’amara,
Le ayi’ebere;
Me k’obi-ayi buru ulo-I,
Nke kwesiri I.   Amen.
 
ABU 63
 
Stanza 1
Mo Nso, ezi Onye-ndu!
Nano nso onye nke Kraist;
Wer’aka I dur’ayi nwayo,
Nd’ije n’ala bu ohia;
Nd’ike gwuru nanuri,
Nanu ol’uto nke-Gi
Si, “Onye fur’uzo, bia,
Sorom, agamedula I!”
     
Stanza 2
Eyi kasi nma no nso
Iyer’ayi aka mgbe dum;
Arapukwal’ayi n’egwu,
Naso isi n’ochichi.
Mgbe ok’ifufe nefe,
Ike n’olil’any’agwu,
Si, “Onye fur’uzo, bia,
Sorum, agamedula I!”
 
Stanza 3
Mgb’iboch’olu-ayi gagwu,
Mgbe ayi neche iz’ike,
Mgbe ekpere na igwe,
Nani ha foduru ayi:
Mgb’ayi gaf’osimir’onwu,
Natukwasi Kraist Obi,
Si, “Onye fur’uzo, bia,
Sorum, agamedula I!” Amen. 
 
 
ABU 64
 
Stanza 1
Mo nk’amara, biyerem!
Agameju n’amara,
Gosi kwa ndu-Gi nimem
Site n’okwu iye-aka;
Nekwur’Onye-nzoputam
N’idi nwayo na ike.
 
Stanza 2
Mo nk’ez’okwu, biyerem!
M’gabu ony’ezi-okwu,
Wer’amam-ihe di nma
Mo ka ndu-I puta nimem;
Ka m’wer’omume nwa-nne
Ko idi-nma nk’Onye-nwem.
 
Stanza 3
Mo di nwayo, biyerem!
Agamadi kwa nwayo;
Mechibido obi nkem
N’ajo oge onwunwa;
M’anwu wa meghere ya,
We gos’ihu-n’anya-Ya.
 
Stanza 4
Mo di ike, biyerem!
Agamab’onye d’ike;
Ka m’we bur’onye-nmeri
Ka m’we bur’onye-nmeri
Mgbe nd’ozo aghagh ida;
Site n’olil’any’ike
Naga n’iru mgbe nile. 
 
Stanza 5
Mo nke di nso, biyerem!.
Mu onwem gadi kwa nso;
Si nime nmehie puta,
Chob-ihe di nma nile,
K’ihe o bula m’gabu, 
M’genye Onye nyerem Gi.  Amen
 
 
ABU 65
 
Stanza 1
Kuyem ume, Chuku:
Mejuem na ndu ohu,
Ka m’we hu ihe-Gi n’anya,
Neme kwa uche-Gi.
 
Stanza 2
Kuyem ume, Chuku,
Rue mgb’obim di ocha,
M’we nacho ihe I nacho,
Nogide nime Ya.
 
Stanza 3
Kuyem ume, Chuku,
Rue mgbe m’gabu nke-Gi;
Anu-arum nka we nenwu
Ka ihe nk’el’igwe.
 
Stanza 4
Kuyem ume, Chuku,
Ka m’ghar’inwu anwu,
Ma soro I di ndu zur’oke
Nke mgb’ebigh-ebi-Gi     Amen.
 
 
Abu 66
 
Stanza 1
Mo Nso, noyer’ekpere nk’ayi.
Me ulo nka ulo-I;
Ridata n’ike amara-I,
Bia, Mo Nso uku, bia!
 
Stanza 2
Bia dik’ihe, we gosi ayi
N’ayi kwesir’ebere:
K’I duru ayi ba n’uzo ndu
Nd’ez’omume naga.
 
Stanza 3
Bia k’oku, nucha obi-ayi,
Dik’oku nchu-aja;
K’obi-ayi dum buru aja
Nye Onye-ngbaput-ayi.
 
Stanza 4
Bia dik’igirigi, gozie
Mgbe nka edoro nso;
K’ozara nuria n’I puru
Ime k’o mia nkpuru.
 
Stanza 5
Bia dika nduru, gbasa nku-I
Nk’ihu-n’anya n’udo;
Gozie nzuko-Gi n’uwa nka,
Dika nke di n’igwe.  
 
Stanza 6
Bia dik’ok’ifufe nye ayi
Onyiny’amara-Gi;
Ka ndi nile nwayi muru
Hu otuto iru I.
 
Stanza 7
Mo Nso, noyer’ekpere nk’ayi,
Me uwa nka ulo-I;
Ridata n’ike amara-I,
Bia, Mo Nso uku, bia!.     Amen.
 
ABU 67
 
Stanza 1
Were ihe-I di ngozi
Bia nim’ochichiri-ayi,
Mo Nso di ebigh-ebi,
Chuk’Onye-nkasi.
 
Stanza 2
Ayi di njo---Gi sacha ayi;
Nim’oria-----nye ayi ike-I;
Ayi fur-efu---Gi chot’ayi;
Chuk’Onye-nkasi.
 
Stanza 3
Obi-ayi bu ogbeye;
Si n’ihwe nye ayi onu,
Okwukwe n’ihu-n’anya,
Chuk’Onye-nkasi.
 
Stanza 4
K’udo-I da k’igirigi,
Weda aj’ochicho nk’ayi,
Gosi ayi ihe nke Kraist,
Chuk’Onye-nkasi.
 
Stanza 5
Obia di nso, di nwayo,
K’obi-ayi bur’ulo-nso-I
Ebe I gachi k’Eze,
Chuk’Onye-nkasi.
 
Stanza 6
Narior’ayi nim’obi-ayi,
Nas’ude nke ananugh,
Nario nkpa-ayi anekwugh,
Chuk’Onye-nkasi.
 
Stanza 7
Nakpo “Abba, Nna” nim’ayi,
Ih’ama onu nk’igwe
Na nke ndu ebigh-ebi,
Chuk’Onye-nkasi.
    
Stanza 8
Chor’ayi omimi Chuku,
Buru ayi n’uzo ihe,
Me ka k’ayi rigorue n’ulo-I,
Chuk’Onye-nkasi.     Amen.  
 
 
ABU 68
 
Stanza 1
Mo Nso, Ony’obi-oma,
Nim’onyinye amara-I,
I zir’ayi k’ayi cho kari
Ihu-n’any’igwe.
 
Stanza 2
Okwukwe nebup’ugwu,
Omuma-ihe nile,
Abagh n’ihe m’ayi enwegh
Ihu-n’any’igwe.
 
Stanza 3
Inw’onwu n’ih’olu-Gi,
Iwer’ego ny’ogbeye,
B’efu m’ihu-n’any’adigh;
Ny’ayi ihu-n’anya.
 
Stanza 4
Ihu-n’anya neme nma,
Natach’obi, di nwayo;
O kari onwu n’ike;
Ny’ayi ihu-n’anya.
 
Stanza 5
Ibu-amuma gagwu,
Ihe-omuma gafe;
Ma ihu-n’anya gadi
Ny’ayi ihu-n’anya.
 
Stanza 6
Ageloda okwukwe,
Olil’anya nwe nmezu;
M’ihu-n’anya ganenwu;
Ny’ayi ihu-n’anya.
 
Stanza 7
Okwukwe, n’olil’anya,
N’ihu-n’anya nogide;
Ma nke kasi n’ato ndia
Bu ihu-n’anya.     Amen.
 
Come Holy Spirit, heavenly Dove.
 
Stanza 1
Bia, Mo Nso, Nduru nke igwe
N’ike ndu-Gi nile;
Muye oku ihu-n’anya
N’obi-ayi jur’oyi.
 
Stanza 2
Ayi nabu abu-ayi n’efu.
Ike nbili adigh;
Otuto-ayi naju oyi,
Ekpere nanyi ayi.
 
Stanza 3
Chineke, ayi gadigide
N’ume-ngwu di out a?
Ihu-n’any’ayi ajuk’oyi
Ma nke-I ekpok’oku!
 
Stanza 4
Bia, Mo Nso, Nduru nke igwe,
N’ike ndu-Gi nile;
Musa oku ihu-n’anya-I
Nke gafunwu nke-ayi.   Amen.
 
 
Abu 70
O Breath of God, breathe on us now.
 
O Breath of God, breathe on us now.
 
Stanza 1
Mo Nso, kuye ume-Gi,
Dube ayi mgb’ayi nekp’ekpere;
Is’iyi nke ndu ohu-ayi,
Ez’ihe nk’ubochi ohu
 
Stanza 2
Onye-nw’ayi, I noyere ayi,
M’adigh-amazu k’I si bia;
Na nso k’ayi gahu olu-Gi,
Mo-Gi gabekwu n’obi-ayi.  
 
Stanza 3
Kraist b’onu-nekwur’ayi n’elu,
Gi b’Onye nario nime ayi;
Biko, kpeputa ez’okwu,
Zaghachi okwu nmehie dum.
 
Stanza 4
A!  Obim nenwegh okwukwe!
Mu mar-uzo, mar’Onye-ndum;
Gbagharam, Eyim, Chineke,
N’otutu oge m’fur’efu.
 
Stanza 5
Noyerem mgb’ey’ozo nadigh
Gamata ihe-ngbu nk’obim;
Mgb’ih’egwu di, k’amata Gi
N’aha ka nma---Onye-nkasi!     Amen.
 
Abu 71
 
Stanza 1
Mo Nso, nur'olu-ayi
Mgb”ayi nabu abu;
Kunye ume nso-Gi
N' ab'otuto-ayi.
 
Stanza 2
Mo Nso, Nonyere ayi
Mgb'ayi nekp'ekpere;
Bia nso kari, zi ayi
Ihe ayi gekwu.
 
Stanza 3
Mo Nso, musa ihe
N'akwukw'ayi nagu
K'ayi we hu nime ya
Ihe nk'ayi nacho.
 
Stanza 4
Mo Nso, nye ayi nile
Obi um'ala;
Me k'ayi di ka Jisus
N'obi-oma ya.
 
Stanza 5
Mo Nso, me ka olu
Nk'ayi nalu di nfe;
Ekwela ka nzuzu
mebie egwu-ayi.
 
Stanza 6
Mo Nso, kwa-ubochi
Nyere ayi aka
Imeri ih'ojo
N'ime ih'oma.  Amen.
 

 

 

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 83 guests and no members online

  • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
  • Ven. Ramsay Okeke
  • Ven. Clifford Nwigwe
  • Ven. CSO Ukachukwu
  • Ven. SUC Ugochukwu
  • Ven. Paul Nwosu
  • Ven. Chima Nwigwe

Rt Rev'd Henry Okeke

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Lent Dates for 2021

Lent Dates for 2021

*ASH WEDNESDAY:* February 17, 2021

*PASSION SUNDAY:* March 21, 2021

*PALM SUNDAY:* March 28, 2021

*HOLY MONDAY:* March 29, 2021

*HOLY TUESDAY:* March 30, 2021

*HOLY WEDNESDAY:* March 31, 2021

*MAUNDY THURSDAY:* April 1, 2021

*GOOD FRIDAY:* April 2, 2021

*HOLY SATURDAY:* April 3, 2021

*EASTER SUNDAY:* April 4, 2021

*EASTER MONDAY:* April 5, 2021

*_Please Kindly Take Note Of This Post & Share To Love One's._*