Second Session Of The Eight Synod Of Diocese Of Ideato, Thursday April 29th - Sunday May 2nd, 2021 @ Cathedral Church Of St. Peter's Ndiawa
The Rt. Rev. Henry Okechukwu Okeke The Bishop of Ideato

 

2021 Ideato Citywide Crusade With Rev. Dr. Uma Ukpai At the Cathedral of St. Peter's Arondizuogu

The New Canons

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

 

Mama Ideato, Mrs Julie M. Okeke (JP)

Osina Women at the Diocesan Women Conference 2019

Calendar

Abu 81
 
Stanza 1
Nzuko-Kraist nw'otu nt'ala-
Jisus b'Onye-nwe-ya;
O ji miri na okwu
Ke ya okik'ohu;
O si n'igwe bia cho ya
Ibu nwunye-nso-ya;
Oji obara gba ya,
We nwua n'ihi ndu-ya.
 
Stanza 2
Nroputa nke mba nile,
O b'otu nim'uwa;
Isi okwu nzoputa-ya
Otu Nn'ot'okwukwe;
Nagozi otu aha,
Neri otu nri-nso,
Nagbasa'otolil'anya,
Eyikwas'amara.
 
Stanza 3
Itu-n'anya na nleda
K'eji hu nmegbu-ya;
Nkewa n'ozizi-ugha
Nzikpagbu ya n'ezie.
Ma ndi nso neche kwa nche,
Akwa-ha--:Ole mgbe?”;
Anyasi nke ikw'akwa
Gagho utut'onu.
 
Stanza 4
Nim'ahuhu na ndogbu,
N'uzu nke agah-ya,
O niche nmezu nile
Nk'udo ebigh-ebi;
Rue mgbe ohu otuto
K'eji gozianya-ya;
Nzuko ukwu gemeri
Nwe kwa iz'ike-ya.
 
Stanza 5
N'uwa ya na Nna b'otu,
Chukw'Ato nim'otu;
Neso kwa ndi nez'ike
Na nnweko di uto.
Ndi nso ndi no kwa no'onu !
Jisus, ny'anyi amara
K'ayi yiri ha, ndi nwayo,
We binyere I n'elu ! Amen
 
Abu 82
 
Stanza 1
Jisus, nonyere Nzuko-I,
Bur'Eze-Ya n'Onye-ndu,
N'uwa nka nim'onwunwa:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 2
Makua ya n'ihu-n'anya,
Zegidere ya nd'iro,
Gugua ya nim'ahuhu:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 3
Me k'ozizi na ndu-ya
Di nma, nye ya ntaach'obi,
K'o tukwas'obi na nkwa-I
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 4
Nonyere ya mgbe nile
K'o ze njehie, k'o nacho
Otuto-I mgb-ebigh-ebi:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 5
Me k'olu-ya da s'ike,
Nekwu n'ikpe-Gi di nso,
Kwuput'Onye-nzoputa:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 6
Topu agbu-ya nile,
Me k'ekworo dem kwusi,
Nye udo nk'elu-igwe:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 7
K'o bur'otu n'ozizi,
Otu nim'ihu-n'anya,
Neme k'ora kwere Gi:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 8
K'o chota ndi fur'efu,
Dur'ogbenyens nd'isi,
Gwo ndi etiwar'obi:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 9
K'oku nk'ezi-okwu-ya
Nenwuwa, nenye ihe
Nime ochichiri-njo:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 10
Ekwel'obi-ya j'oyi,
Me ka ndi-nche-ya d'ike,
Gbara ndi nke-I ogige:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 11
Ka nd'uko-ya,zua ndi nke-I,
Ndi-nche-aturu nke-Gi
Jiker'idur'umu-Gi:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 12
Sachapu njo-ya nile,
Tinyua ujo o natu,
Wet'onu nmeri-ya ngwa:
Biko, nur'olu-ayi.
 
Stanza 13
K'o nwe otuto nile,
Di ocha pua na nmehie.
K'o kwesi ibiakute I:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 14
Me k'o keta onu-Gi
N'eb'ahu I doziri,
K'onwe ngoz'ebigh-ebi:
Biko nur'olu-ayi.
 
Stanza 15
K'amar'Onye-nzoputa,
Na ihu-n'anya nke Nna,
Na nnweko Mo Nso Nonye:
Biko nur'olu-ayi.     Amen
 
Abu 83
 
Stanza 1
K'ala-eze-Gi bia
Kraist, malite ichi;
Were nkpa-n'aka-Gi
Tiwa ike nke njo.
 
Stanza 2
Ole udo-nke-Gi?
Ole ihu-n'anya?
Ole mgbe ikp'asi
Gebi, dika n'igwe?
 
Stanza 3
Ole mgb'ekwere nkwa
N'agha agah-adi,
Agu njo na nmegbu
Gagbapu n'iru Gi?
 
Stanza 4
Nna, ayi nario I bilie,
Wer'ik'ukwu-Gi bia;
Tute anya-ncheayi,
Nkenele anya Gi.
 
Stanza 5
Madu neled'aha-I
Anu negbu ndi nke-I;
Olu njo negosi
Na ihu-n'any'adigh. Amen
 
 
Abu 84
 
Stanza 1
Jisus gachi n'ebe nile
Anyanwunaga ije-ya;
Al'eze-Ya ganagbasa
Rue mgbe onwa nagagh-adi.
 
Stanza 2
Agekpere Ya ekpere,
Kpube Ya okpu otutu;
Aha-Ya di k'isi uto
Nk'aja ekpere ututu.
 
Stanza 3
Ndi nasu asusu nile
Gabu ihu-n'anya nke-Ya;
Ol'umu-nta ganekwusa
Ngozi-ha n'elu aha-Ya.
 
Stanza 4
Ngozi nadi n' al'eze-Ya;
Ndi-nkporo nwere nmeghepu,
Nd'ike gwuru nezu ike,
Anagozi ndi nkpa nakpa.
 
Stanza 5
K'ora nile bilie weta
Ihe isopur'Eze-ayi;
Ndi-ozi ji abu rida,
Ndi bi n'uwa zanu,   Amen.
 
 
Abu 85
 
Stanza 1
Chineke, okwu-Gi
K'ochichiri nuru
We gbalaga.
Biko, nur'olu-ayi,
N'ebe nile n'uwa
Ozi-oma-I akerugh,
Me k'ihe di !
 
Stanza 2
Jisus, I wetara
Na nku ngbaputa-Gi
Ndu n'ih'uzo;
Nagwo nd'oria n'obi,
Nasagh'anya nd'isi;
N'aru madu nile
Mek'ihe di!
 
Stanza 3
Mo Nso nk'ihu-n'anya,
Nduru nso nenye ndu
Nefe s'ike;
Neru n'elu miri,
Neb'oku amara,
N'ochichiri nk'uwa
Me k'ihe di !
 
Stanza 4
Ato nke di ngozi,
Triniti d'otuto,
Juputara 
N'amam-ihe n'ike,
N'ihu-n'anya nile;
Eb'uwa soturu
Me k'ihe di. Amen
 
 
Abu 86
 
Stanza 1
Nn'ani, tute olu-Gi,
Setipu ak-Gi;
Me ka ndi-Gi nuru olu
Nakpote ndi nwuru.
 
Stanza 2
Nn'ayi, tute olu Gi,
K'ayi nefe Gi n'ebe a.
Biko, ridata, Nn'amara,
Bia gozie ayi ugbu a !
 
Stanza 3
Nn'ayi, tute olu-Gi,
Ka nri ndu nagu ayi;
K'akpiri miri ndu nakpo
Nkpur'obi-ayi mgbe dum.
 
Stanza 4
Nn'ayi, tute olu-Gi,
Welite aha-Gi;
Me k'ihu-n'any'ayi di oku
Site na Mo Nso-Gi.
 
Stanza 5
Nn'ayi, tute olu-Gi,
Nye Okwu-Gi ike;
Kwe k'ewe'okwukwe di ndu
Nur'Ozi-oma-Gi.
 
Stanza 6
Nn'ayi, tute olu-Gi,
Zosa ayi miri ndu;
Otuto-ya gabu nke-Gi,
Ngozi gabu nke-ayi.   Amen.
 
 
Abu 87
 
Stanza 1
Eze Zaion gachi na nmeri,
Uwa dum gekwere Ya;
Al'eze-Ya di otuto,
O gachi mgb'ebigh-ebi.
 
Stanza 2
Mba ezonariri Chukwu
Gahu ihe otuto;
Abali gagho ehihie,
Igwe nuria n'ihu ya.
 
Stanza 3
Nd'Israel gbasara ger'uju
Cho Chukwu, Onye-nwe-ha,
Le Y'anya, Ony'amapuru,
Tikue Ony'akpogburu.
 
Stanza 4
Ez'uku, setipu aka-I,
Kwagide ol'otuto-I;
Wetara mba dum inye-aka,
Zo ha, ha gefebe Gi !   Amen
 
Abu 88
 
Stanza 1
Onye etere manu,
Okpara nso Devid!
Ekele, na mgb'akara
K'O malite ichi
O biar'iwepu nmegbu
K'O kpochapu kwa nmehie,
B'Eze n'ez'omume.
 
Stanza 2
Dik'igirigi ngozi
K'O biara n'el'uwa;
Onu na ihu-n'anya
Nepute n'uzo-Ya.
Udo ka agekwusa
N'iru Ya n'el'ugwu;
Ez'omume geru kwa 
Dik'iju n'uwa dum.
 
Stanza 3
O ji omiko leta
Ndi anemekpu'au,
Nyere nd'ogbenye aka,
Gba nd'ike gwur'ume;
Is'ude-ha gho abu,
Abali gho ihe;
Mo-ha nk'amara ikpe,
Di'ok'onu n'anya-Ya.
 
Stanza 4
Nd'eze gad a n'iru Ya,
Weta ih'onyinye;
Mba nile ganefe Ya,
Nako otuto-Ya;
Mgbe dum k'agekpere Ya,
Neme nkwa kw'ubochi;
Al'eze-Ya bar'uba,
Al'ez'ebigh-ebi.
 
Stanza 5
O ganodu n'och'eze
Nemeri nd'iro dum;
Otuto-Ya nagbasa,
Ngozi-Ya dir'ora.
Ogbugba-ndu-Ya nadi
We rue mgb'ebigh-ebi;
Aha-Ya wnwegh ngbanwe,
Aha ihu-n'anya.   Amen.
 
 
Abu 89
 
Stanza 1
Nna k'ala-eze-Gi bia,
K'O nabia n'ike di ndu;
Kwue okwu ikp'azu-Gi,
Webata oge nmeri.
 
Stanza 2
Dik'o biara na mgb'ochie
Nim'al'obi nke madu,
Mgbe ndi oma nwuru Gi-
Chineke, k'o bia ozo !
 
Stanza 3
Wep'och'eze nk' Ekwensu,
Kpop'arusi n'obe-ha;
Chiba chichi ka nma,
Kpube okpu-eze-Gi.
 
Stanza 4 
Otut'aro gar'aga
K'I zir'anyi ekpere nka;
Any anile neche nche
Ihu ihe-Gi nenwu.
 
Stanza 5
Ka chi nke Chineke bo !
Obi-anyi we nuria'onu;
Obi'uto n'abu di, nso
Gekele obubo-ya.
 
Stanza 6
K'Och'eze na mba nile
Buru ndi Chineke nwe;
Nim'obi nke madu dum,
Nna, k'ala-eze-Gi bia !   Amen.
 
 
Abu 90
 
Stanza 1
Chukwu nk'igwe, nur'abu-ayi,
Anyi bu nani umu-nta;
Biko, Nna, ayi biakute Gi
Nebut'aririo uku.
 
Stanza 2
Anyi nario I k'al'eze-Gi bia,
K'uwa zur'ike na Gi;
Ka ndi mara I, na ndi kwere I
Hui Gi n'anya, neto Gi.
 
Stanza 3
K'akuko uto nke onu
Nke ihu-n'anya Jisus,
Bur'abu otuto n'uwa,
Yie nke ndi-m'ozi n'igwe.
 
Stanza 4
Zite ike nke Mo Nso-Gi,
Kpota nd'uwa n'iru Gi;
N'ihi n'al'eze bu nke-Gi,
N'ike n'otuto mgbe dum.   Amen.
 

Primate

His Grace, The Most Revd. Henry Chukwudum Ndukuba

Admin

Who's Online

We have 88 guests and no members online

  • The Peace of the Lord be with you (John 14:27:)
  • Ven. Ramsay Okeke
  • Ven. Clifford Nwigwe
  • Ven. CSO Ukachukwu
  • Ven. SUC Ugochukwu
  • Ven. Paul Nwosu
  • Ven. Chima Nwigwe

Rt Rev'd Henry Okeke

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Bishop's Last Change at St. Paul's Urualla

Lent Dates for 2021

Lent Dates for 2021

*ASH WEDNESDAY:* February 17, 2021

*PASSION SUNDAY:* March 21, 2021

*PALM SUNDAY:* March 28, 2021

*HOLY MONDAY:* March 29, 2021

*HOLY TUESDAY:* March 30, 2021

*HOLY WEDNESDAY:* March 31, 2021

*MAUNDY THURSDAY:* April 1, 2021

*GOOD FRIDAY:* April 2, 2021

*HOLY SATURDAY:* April 3, 2021

*EASTER SUNDAY:* April 4, 2021

*EASTER MONDAY:* April 5, 2021

*_Please Kindly Take Note Of This Post & Share To Love One's._*